Hotărârea nr. 233/1998

HOTARAREnr. 233 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 233 din 10/22/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.construirea Bisericii ortodoxe "Sf.Ioan" in incinta Spit.Sf.Ioan de catre Arh.Bucurestilor
HOT. 233 22/10/1998
HOTARIRE numar 233 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 233 din 10/22/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.construirea Bisericii ortodoxe "Sf.Ioan" in incinta Spit.Sf.Ioan de catre Arh.Bucurestilor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

       privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construirea

           Bisericii "Sfantul Ioan" in incinta Spitalului Sfantul Ioan

                      de catre Arhiepiscopia Bucurestilor

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20(2), lit."m" si art.28(2) si ale art.86 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru construirea Bisericii ortodoxe "Sfantul IOan" pe terenul situat in Sos.Vitan Barzesti nr.13, sector 4, in suprafata de 1085,00 m.p. in incinta Spitalului Sfantul Ioan, de catre Arhiepiscopia Bucurestilor, in conformitate cu planul de situatie scara 1:500, anexat, vizat spre neschimbare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                 SECRETAR,

                 Lupu Radu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.233