Hotărârea nr. 232/1998

HOTARAREnr. 232 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 232 din 10/22/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.prototipuri chioscuri LOTERIA NATIONALA cu vanzare loz in plic si loto-prono Avant cu ceas
HOT. 232 22/10/1998
HOTARIRE numar 232 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 232 din 10/22/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.prototipuri chioscuri LOTERIA NATIONALA cu vanzare loz in plic si loto-prono Avant cu ceas

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

          privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

       prototipuri chioscuri LOTERIA NATIONALA cu vanzare loz in plic

            si loto-prono model AVANT cu ceas, LOTO si NOROC

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului ucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenjarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

 - Comisia de mobiliar urban - Directia de Publicitate;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/191 al MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru panou prototipuri chioscuri LOTERIA NATIONALA cu vanzare loz in plic si loto-prono model AVANT cu ceas, LOTO si NOROC.

    

     Art.2- Terenurile pe care se vor amplasa aceste prototipuri de chioscuri vor face obiectul concesionarii prin licitatie.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                                 SECRETAR,

                  Lupu Radu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.232