Hotărârea nr. 231/1998

HOTARAREnr. 231 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 231 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii in rezalit amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 231 22/10/1998
HOTARIRE numar 231 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 231 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii in rezalit amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                  pentru constructii provizorii in rezalit

             amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consilului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei al Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     IN temeiul art.20(2), lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii in rezalit amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                                    SECRETAR,

                      Lupu Radu                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.231

 

                        ANEXA LA HOTARAREA NR.231/22.10.1998

 

                              T A B E L

     cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii

                     in razelitul blocurilor   

           amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.   Denumire lucrare       Functiune             Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Cal.Dorobanti 116-122    comert - rezalit    20/20/98       343/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Nerva Traian 17-19   chiosc-rezalit      19/10/98       336/98  

 

     SECTOR 4

1. PUD - Bd.Cantemir-Bd.Gh.Sincai chiosc-rezalit      15/28/98       340/98

================================================================================