Hotărârea nr. 230/1998

HOTARAREnr. 230 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 230 din 10/22/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 230 22/10/1998
HOTARIRE numar 230 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 230 din 10/22/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

         privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

                     pentru constructie provizorie

         amplasata pe domeniul public al munipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executari constructilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 ale MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20(2) lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie extindere cofetarie pe domeniul public al municipiului Bucuresti, situata pe Bdul Ferdinand colt cu Sos.Mihai Bravu nr.90-96, sector 2.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                              SECRETAR,

               Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.230