Hotărârea nr. 229/1998

HOTARAREnr. 229 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 229 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti(curti imobile L.112/95)
HOT. 229 22/10/1998
HOTARIRE numar 229 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 229 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti(curti imobile L.112/95)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

      privizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

                           (Legea nr.112/1995)

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonarea activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20 (2) lit."m" si ale art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti (curti imobile Legea nr.112/1996), conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                   Lupu Radu                      Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.229

 

                  ANEXA LA HOTARAREA NR.229/22.10.1998

 

                                 T A B E L

                cu planurile urbanistice de detaliu pentru

      amplasari constructii provizorii pe domeniul municipiului Bucuresti

                     (curti imobile Legea nr.112/1996)

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii            Functiune        Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Bd.Lascar Catargiu 43A        cofetarie          20/10/98     368/98

2. PUD - Str.Propasirii nr.8        sp.com.sediu firma    5/8/98       328/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Str.C-tin Niculescu nr.20     terasa sezoniera   13/15/98     319/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

   ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

          BUCURESTI                                  SEF SERVICIU,

       arh.ADRIAN BOLD                       arh.ALEXANDRA FAGARASANU