Hotărârea nr. 228/1998

HOTARAREnr. 228 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 228 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 228 22/10/1998
HOTARIRE numar 228 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 228 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                HOTARARE

            privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

  constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de coordonare a activitatii sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al MLPAT - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

     In temeul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28(2) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Buccuresti

 

                                Hotarasate:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,   

                 Lupu Radu                       Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.228

 

                    ANEXA LA HOTARAREA NR.228/22.10.1998

 

                                 T A B E L

         cu planurile urbanistice de detaliu pentru construtii provizorii

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii          Functiune        Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Dristor          microcentre comerciale

                               zona I si II            17/30/98      189/98

2. PUD - Str.Vulturilor+     depozit mat.constructii

         Str.Turturele          + birouri              15/6/98       330/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Castranova nr.27-31 piata agroalimentara  16/27/98     253/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI                          SEF SERVICIU,

     arh.ADRIAN BOLD                     arh.ADRIANA FAGARASANU