Hotărârea nr. 226/1998

HOTARAREnr. 226 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 226 din 10/22/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 226 22/10/1998
HOTARIRE numar 226 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 226 din 10/22/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

         definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12 pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului MLPAT nr.91/25.10.1991;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                SECRETAR,

                 Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.226                     

 

                    ANEXA LA HOTARAREA NR.226/22.10.1998

 

                               T A B E L

         cu planurile urbanistice de detaliu cu constructii definitive

               pe teren domeniu privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii        Functiune           Aviz CTUAT    Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Bd.Bucurestii Noi        McDonald's           3CA12/2/98    402/98

         Sos.Chitilei             Drive

         (S=2500mp)

 

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Fabrica de Glucoza   hala de productie    3CA19/12/98   375/98

         nr.15A(S=2000mp)         si sediu birouri  

2. PUD - Str.Maior Coravu 53      locuinta+comert      3CA16/1/98    401/98

         (S=560 mp)

3. PUD - Bd.Ferdinand 31          extindere locuinta   9/8/98        317/98

         (S=41mp)

 

     SECTOR 3

1. PUD - Bd.Burebista             centru parohial      27M2/6/98     386/98

         Str.Unitatii             greco-catolic

2. PUD - Str.Varasti 2            locuinta             20/15/98      335/98

 

     SETOR 5

1. PUD - Cal.13 Septembrie        statie carburanti    3CA17/1/98    360/98

         Str.Sebastian

         (S=1900 mp)

--------------------------------------------------------------------------------

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

            BUCURESTI                              SEF SERVICIU,

         arh.ADRIAN BOLD                      arh.ADRIANA FAGARASANU