Hotărârea nr. 221/1998

HOTARAREnr. 221 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 221 din 10/22/1998 privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta detsinatie decat aceea de locuinta administrate de P.M.B.
HOT. 221 22/10/1998
HOTARIRE numar 221 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 221 din 10/22/1998

privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta detsinatie decat aceea de locuinta administrate de P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                HOTARARE

              privind reglementarea raporturilor contractuale

        pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta

             administrate de Primaria Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si "k" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Contractele de inchiriere/asociere (colaborare avand ca obiect spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care au expirat sau expira in cursul anului 1998, se prelungesc pana la 31.12.1999.

     Exceptie de la prevederile prezentului articol o constituie spatiile cu alta destinatie decat ceea de locuinta care:

     a) sunt situate in imobile care fac obiectul unor contracte de consolidare;

     b) se afla in zone pentru care exista proiecte aprobate de municipalitate;

     c) sunt situate in parcuri, gradini publice si cimitire;

     d) nu au achitate la zi obligatiile de plata;

     e) sunt utilizate partial sau total de agenti economici, altiidecat titularii contractelor (al caror drept de folosinta a fost instrainat total sau partial);

     f) au schimbat profilul de activitate fara acordul Primariei municipiului Bucuresti;

     g) au fost dobandite prin ordine de repartitie de la Directia Generala de Asistenta Sociala.

 

     Art.2- Contractele de asociere, avand ca obiect spatiile alta destinatie decat aceea de locuinta neutilizate de titulari datorita ocuparii abuzive a acestora de catre alti agenti economici, probata prin documente, se vor prelungi corespunzator perioadei de neutilizare a spatiilor, prin acte aditionale, cu conditia achitarii obligatilor de plata aferente acestei perioade.

 

     Art.3- Se modifica incepand cu data prezentei hotarai, cuantumul penalitatilor pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin contractele de asociere (colaborare) incheiate pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta de la 1% si 2% la 0,2% pentru fiecare zi intarziere.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                SECRETAR,

                 Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.221