Hotărârea nr. 220/1998

HOTARAREnr. 220 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 220 din 10/22/1998 privind aprobarea metodologiei pentru punerea in aplicare a prevederilor HG nr.505/20.08.1998
HOT. 220 22/10/1998
HOTARIRE numar 220 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 220 din 10/22/1998

privind aprobarea metodologiei pentru punerea in aplicare a prevederilor HG nr.505/20.08.1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

          privind aprobarea metodologiei pentru punerea in aplicare

                  a prevederilor HG nr.505/20.08.1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate intocmit de Departamentul Patrimoniu Imobiliar si Departamentul Economic;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

     Avand in vedere art.135 din Constitutia Romaniei;

     Luand in considerare prevederile H.G. nr.505/20.08.1998;

     IN temeiul art.20, lit."g" si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba metodologia prevazuta in anexa nr.1 la prezenta hotarare pentru punerea in aplicare a prevederilor H.G. nr.505/20.08.1998, privind vanzarea catre actualii detinatori a unor spatii comerciale construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Art.2- Se aproba coeficientii corespunzatori criteriilor de negociere prevazuti in anexa nr.2 la prezenta hotarare.

     Art.3- Se aproba delimitarea zonelor prevazuta in anexa nr.3 la prezenta hotarare.

     Art.4- Se aproba componenta comisiilor de negociere prevazuta in anexa nr.4  la prezenta hotarare.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                    Lupu Radu                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.220

 

                                                  ANEXA NR.1

                                       la Hotararea nr.220/22.10.1998

 

                            M E T O D O L O G I E

     privind punerea in aplicare a H.G. nr.505/20.08.1998, privind vanzarea

       catre actualii detinatori a unor spatii comerciale construite din

     fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului General al

                           municipiului Bucuresti

 

I. Spatiile comerciale care fac obiectul prezentei hotarari

 

     Spatiile comerciale care fac obiectul prezentei hotarari sunt spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, construite din fondurile statului si aflate in administrarea Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Nu fac obiectul prezentei hotarari spatiile comerciale care sunt situate in cladiri monumente istorice sau cele care se afla in zona de protectie a unui monument istoric, potrivit legii.

 

II. Actualii detinatori ai spatiilor comerciale

 

     Actualii detinatori ai spatiilor comerciale sunt comerciantii peroane fizice si juridice (legal constituite) are au in folosinta spatiile respective, la data intrarii in vigoare (26.08.1998) a Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.505/20.08.1998, in baza unor contracte de inchiriere, locatie de gestiune, asociere/colaborare.

 

III. Vanzarea spatiilor comerciale prin negociere directa/licitatie publica deschisa

 

     a) Se vand prin negociere directa, actualilor detinatori, spatiile comerciale care fac obiectul prezentei hotarari, pentru care detinatorii acestora au depus la Primaria Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la publicarea actului normativ prin care s-a aprobat vanzarea, o solicitare scrisa, privind cumpararea spatiilor comerciale pe care le folosesc.

     b) Se pot vinde cu aprobarea Consiliului General al municipiului Bucuresti, prin negociere directia, persoanelor fizice si juridice legal constituite, spatiile comerciale care fac obiectul prezentei hotarari, pentru care sunt indeplinite cumulativ conditiile:

     1. comerciantii persoane fizice sau juridice legal constituite au incheiat, ulterior datei de 26.09.1998, contracte de inchiriere cu Primaria Municipiului Bucuresti in baza adjudecarii unro licitatii publice deschise, organizate de Primaria Municipiului Bucuresti in vederea valorificarii spatiilor libere respective;

     2. comeciantii prevazuti la alineatul precedent au depus in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, o solicitare scrisa privind cumpararea spatiului pe care il detin.

     c) Se vand, prin licitatie publica deschisa, spatiile comerciale pentru care detinatorii acestora nu au depus pana la data de 26.09.1998 o solicitare scrisa privind cumpararea acestora precum si spatiile pentru care detinatorii acestora nu au achitat debitele (inclusiv penalitatile) datorate, inainte de inceperea procedurii de vanzare.

     d) Se pot vinde cu aprobara Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin licitatie publica deschisa, spatiile care se incadreaza la cap.III, pct.b din prezenta metodologie, pentru care detinatorii acestora nu au depus in termen de 30 de zile de la data semnarii contractelor de inchiriere o solicitare scrisa privind cumpararea acestora.

 

IV. Terenurile aferente spatiilor comerciale

 

     a) Valoarea cotei indivize de teren aferenta spatiului comercial sau a terenului exclusiv ocupat de spatiul comercial (constructie initiala autorizata) este inclusa in valoarea de piata a spatiului comercial determinata prin raportul de evaluare.

     b) Terenul aferent spatiilor comerciale: terenul liber si terenul destinat altor servituti aferente spatiului comercial (constructii si amenajari provizorii autorizate) se poate concesiona pe o perioada de 25 de ani, in situatia in care este clarificata situatia juridica a terenului si acesta nu poate face obiectul altor proiecte de sistematizare.

     Terenul respectiv va putea fi vandut, prin negociere directa, proprietarului spatiului comercial, ulterior vanzarii spatiului respectiv, dupa/inaintea expirarii perioadei de 25 de ani, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, functie de prevederile legale in vigare.

     In acest sens, raportul de evaluare va evidentia distinct valoarea de piata a erenului respectiv si va cuprinde si planul de situatie topografic (scara 1:500) cu incadrarea spatiului comercial si a terenului aferent.

 

V. Pretul minim de vanzare prin negociere directa/licitatie publica deschisa a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente

 

     1. Pretul minim de vanzare prin negociere directa/licitatie publica deschisa a spatiilot comerciale si a terenurilor aferente, va fi egal cu valoarea de piata a acestora stabilita prin rapoartele de evaluare intocmite de evaluatorii selectati prin licitatie publica de comisia aprobata prin HCGMB nr.198/07.09.1998.

     2. In situatia concesionarii terenului aferent spatiului comercial, pretul minim anual al concesionarii va fi stabilit prin impartirea  la 25 de ani a pretului minim de vanzare a terenului care este egal cu vaoarea de piata a terenului respectiv stabilita prin raportul de evaluare.

 

VI. Pretul de vanzare prin negociere directia/licitatie publica deschisa a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente

 

     1. Pretul de vanzare prin negociere directa a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente se va stabili intre comercianti persoane fizice sau juridice (legal constituite) si comisia de negociere, pornind de la pretul minim de vanzare a spatiului comercial si a terenului aferent, stabilit prin raportul de evaluare, la care se va aplica coeficientul corespunzator criteriilor de negociere, stabilit de comisia de negociere in cadrul limitelor aprobate prevazute in anexa nr.2:

     Pv = Pmin x Cf

unde:

     Pv  = pretul de vanzare al spatiului comercial;

     Pmin= pretul minim de vanzare a spatiului comercial si a terenului aferent

           (cota indiviza de teren/teren exclusiv ocupat de spatiul comercial -

           constructie initiala autorizata), stabilit prin raportul de evaluare;

     Cf  = coeficientul corespunzator criteriilor de negociere, stabilit de

           comisia de negociere.

     Pentru terenul aferent spatiului comercial ce urmeaza a fi concesionat, pretul anual al concesiunii se va stabili astfel:

          Ptmin x Cf

     Pc = ----------

             25

unde:

     Pc    = pretul anual al concesiunii;

     Ptmin = pretul minim de vanzare a terenului aferent (valoare de piata a

             terenului), stabilit prin raportul de evaluare;

     Cf    = coeficientul corespunzator criteriilor de negociere, stabilit de    

             comisia de negociere luand in considerare activitatea desfasurata

             in spatiul comercial.

     2. Pretul de vanzare prin licitatie publica deschisa a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente reprezinta pretul minim oferit un cadrul licitatiilor publice organizate in acest sens.

     Cheltuielile ocazionate de intocmirea raportului de evaluare vor fi suportate de ofertantul castigator al licitatiei. Toti ofertantii inscrisi la licitatie vor depune in vederea participarii la licitatie o garantie de participare de valoare egala cu valoarea raportului de evaluare.

     * Detinatori spatiilor comerciale care nu achita integral debitele datorate (inclusiv penalitatile) inainte de inceperea procesului de vanzare a spatiilor respective pierd dreptul de cumparare prin negociere directa/licitatie publica deschisa a spatiilor comerciale.

     * La pretul de vanzare, stabilit de comisia de negociere, se va aplica TVA.

     * Comerciantii persoane fizice sau juridice care nu aachita pretul de vanzare a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente stabilit in urma negocierilor pierd dreptul de a cumpara spatiile respective.

     * Plata pretului avans si lichidare se aproba prin contractul de vanzare - cumparare validat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

 

VII. Componenta comisiilor de negociere

 

     In vederea negocierii directe cu comerciantii persoane fizice si juridice (legal constituite) a pretului de vanzare a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente, se stabilesc de comisiile de negociere prezentate in anexa nr.4 la prezenta hotarare, care vor asigura programul de lucru adoptat, continuitatea procesului de vanzare a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente.

     Membrii comisiilor de negociere prevazuti in anexa 4 la prezenta hotarare vor declara pe proprie raspundere sub sanctiunea legii penale ca intrunesc conditiile prevazute la art.4 alin.(6) din Normele Metodologice aprobate prin HG nr.505/20.08.1998.

 

VIII. Comisia tehnica pentru pregatitirea documentatiei necesare vanzarii spatiilor comerciale si a terenurilor aferente

 

     La nivelul Primariei Municipiului Bucuresti se va constitui comisia tehnica pentru pregatirea documentatiei necesare vanzarii spatiilor comerciale si a terenurilor aferente.

     Componenta si atributiile comisiei tehnice se vor stabili prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti.

     Comisia tehnica va respinge orice raport de evaluare intocmit de evaluatorii selectionati prin licitatie publica daca acesta nu respecta cerintele documentatiei de licitatie si prezentei metodologii.

     Evaluatorul (persoana fizica sau juridica legal constituita) va suporta contravaloarea raportului de evaluare respins de comisia tehnica.

     In situatia in care doua rapoarte intocmite de un evaluator vor fi respinse de comisia tehnica, evaluatorul va fi exclus de pe lista evaluatorilor selectionati.

     Primaria Municipiului Bucuresti isi rezerva dreptul de a verifica rapoartele de evaluare intocmite de evaluatorii selectionati.

     Evaluatorul va suporta orice daune interese aduse Primariei Municipiului Bucuresti, stabilite de instantele de judecata, in situatia subevaluarii spatiilor comerciale si a terenurilor aferente, oricand dupa inchierea procesului de vanzare. In aceasta situatie Primaria Municipiului Bucuresti va sesiza si Oficiul Registrului Comertului.

 

                      ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.220/22.10.1998

 

                COEFICIENTIII CORESPUNZATORI CRITERIILOR DE NEGOCIERE

 

     Pentru stabilirea pretului de vanzare a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente se vor lua in considerare principalele criterii de negociere:

1. Tipul activitatii desfasurate (la data intrarii in vigoare a H.G. nr. 505/20.08.1998);

2. Amplasarea spatiului comercial, conform zonarii prezentate in anexa nr.3;

     Functie de principalele criterii de negociere, la valoarea de piata a spatiului comercial si a terenului aferent determinata prin raportul de evaluare, se vor aplica coeficienti:

================================================================================

                       ZONA                       0       I       II       III     

  ACTIVITATI:

--------------------------------------------------------------------------------

1. bancare, financiare, de asigurari              1,150   1,140   1,130   1,120

* inclusiv activitatile:casele de schimb valutar,

caselor de amanet,agentiilor loto,de jocuri de

de noroc, etc.

 

2. -comerciale inclusiv consignatie;              1,100   1,080   1,070   1,060

   -activitatile agentiilor imobiliare,comerciale,

de turism,publicitare,etc;

   -activitatile de servicii prestate in principal

intreprinderilor;

 

3. de alimentatie publica                         1,070   1,060   1,050   1,040

 

4. -de productie;                                 1,050   1,040   1,030   1,020

   -de servicii prestate in principal populatiei;

   -activitatile depozitelor independente.

 

5. -activitatile muzeelor, cinematografelor,      1,030           1,020

teatrelor,librarilor,bibliotecilor,anticariatelor,etc;

   -activitati de cult,de invatamant,de sanatate si

asistenta sociala,de adminsitratie publica,etc;

   - activitatile farmaciilor.

================================================================================

     PRECIZARI:

     Pentru spatiile comerciale in cadrul carora se desfasoara mai multe tipuri de activitati se va lua in considerare activitatea careia ii corespunde coeficientul cel mai mare.

 

 

                     ANEXA NR.3 LA H.C.G.M.B. NR.220/22.10.1998

 

                            DELIMITAREA ZONELOR

 

ZONA ULTRACENTRALA (zona 0): bd.I.C.Bratianu,bd.N.Balcescu,bd.Magheru,P-ta Unirii,bd.G.Cosbus,P-ta Romana,str.M.Eminescu,cal.Dorobanti,P-ta Lahovari,P-ta Amzei,cal.Victoriei,P-ta Palatului,str.Rezoianu,str.Academiei,str.Doameni,str.Iuliu Maniu,str.Ion Campineanu,str.Lpscani,str.Selari,str.Covaci,str.Smardan,str.Hristo Botev,P-ta Rosetti,bd.Kogalniceanu,.P-ta Operei,bd.Unirii,str.Stirbei Voda,bd.Republicii, bd.Carol I,cal.Mosilor,cal.Calarasilor pana la Hala Traian,P-ta Victoriei,bd.Ana Ipatescu.

 

ZONA I (zona centrala): cuprinsa intre strazile: P-ta Victoriei,Iancu de Hunedoara,Stefan cel Mare, Mihai Bravu,Tineretului,Serban Voda,Tudor Vladimirescu,Panduri,Grozavesti,Nicolae Titulescu.

 

ZONA II (ansambluri de ocuinte si artere importante): Titan,Berceni,Dr.Taberei,Militari,Rahovei-Margeanului,Crangasi-Giulesti,Pajurei- Bucurestii Noi, Aviatiei-Electronicii si arterele: 1 Mai, Colentna (pana la Sos.Fundeni) Socului, Pantelimon, Iancului, Muncii.

 

ZONA III - Platforme industriale: Militari. Progresul,IMGB,Dudesti,Timpuri Noi, 23 August,Obor,Pipera,Viilor-Panduri, Bucurestii Noi,Dacia,Straulesti;

         - Zone de agrement: Padurea Baneasa,zona lacurilor raului Colentina, zona lacului Dambovita si Padurea Rosu,Padurea Andronache;

         - Zone periferice: cartierele Pantelimon,Colentina,Dobroiesti,Fundeni, Gara Catelu,Ferentari,Prel.Ghencea,Rosu,Giulesti,Sarbi,Grivita CFR,Chitila, Bucurestii Noi, Damaroaia, Baneasa, Pipera.

 

 

                     ANEXA NR.4 LA H.C.G.M.B. NR.220/22.10.1998

 

             Componenta comisiilor de negociere constituite in vederea

          negocierii directe cu comerciantii persoane fizice si juridice

      a pretului de vanzare a spatiilor comerciale si a terenurilor aferente

 

     COMISIA NR.1:

 

1. Sosoaca Bogdan      - reprezentant Departamentul Patrimoniu Imobiliar

2. Marinescu Constanta - reprezentant Departamentul Economic

3. Radu Dinulescu      - reprezentant Directia Generala Juridica, Legislatie,

                         Contencios

* pentru spatiile administrate de RGAB, RATB, RADET, comisia se va completa cu cate doi reprezentanti ai regiilor respective, dupa caz:

4. __________________  - reprezentant RGAB/RADET/RATB

5. __________________  - reprezentant RGAB/RADET/RATB

 

     COMISIA NR.2:

 

1. Tache Dumitru       - reprezentant Departamentul Patrimoniu Imobiliar

2. Serediuc Georgeta   - reprezentant Departamentul Economic

3. Manolescu Cecilia   - reprezentant Directia general Juridica, Legislatie,

                         Contencios

* pentru spatiile administrate de RGAB, RATB, RADET, comisia se va comleta cu cate doi reprezentanti ai regiilor respective, dupa caz:

4. __________________  - reprezentant RGAB/RADET/RATB

5. __________________  - reprezehtant RGAB/RADET/RATB

 

     COMISIA NR.3

 

1. Mihutu Luminita     - reprezentant Departamentul Patrimoniu Imobiliar

2. Bunescu Alexandra   - reprezentant Departamentul Economic

3. Sandu Ana           - reprezentant Directia Generala Juridica, Legislatie,

                         Contencios

* pentru spatiile administrate de RGAB, RADET, RATB, comisia se va completa cu cate doi reprezentanti ai regiilor respective, dupa caz:

4. __________________  - reprezentant RGAB/RADET/RATB

5. __________________  - reprezentant RGAB/RADET/RATB

 

     Secretariatul comisiilor va fi asigurat de secretarul Primariei Municipiului Bucuresti

     La sedintele comisiilor de negociere vor participa in calitate de observatori si cate patru reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti desemnati de catre comisiile: Patrimoniu, Economica si Juridica.