Hotărârea nr. 219/1998

HOTARAREnr. 219 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 219 din 10/22/1998 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucuresti
HOT. 219 22/10/1998
HOTARIRE numar 219 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 219 din 10/22/1998

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

             privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli          

                   al Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Analizand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 si ale Legii bugetului de stat nr.109/1998;

     Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.195/1998, privind aprobarea bugetului local al municipiului Bucuresti, modificata de Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.203/1998 si Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.107/1998, privind utilizarea unor sume din disponibilul fondului de tezaur al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20 si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

                 Lupu Radu                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.219

 

 

                   ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.219/22.10.1998

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

COD FISCAL R 1589886

 

                BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1998

                                 - extras -

                                                   in mii lei

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.       INDICATORI                       Nr.  Anul 1997  Anul 1998    1998

crt.                                       rd.  realizat   proiect      ----x100

                                                             BVC        1997

--------------------------------------------------------------------------------

I.VENITURI TOTALE,din care(rd.2+           01     856402     1180000     137,78

  rd.4+rd.5)

1.Venituri din exploatare,total din care:  02     852066     1180000     138,48

a)subventii ptr.acoperirea diferentelor de 03     530000      725000     136,79

pret si tarif*

2.Venituri financiare                      04       3356           -          -

3.Venituri exceptionale                    05        980           -          -

II.CHELTUIELI TOTALE, din care:            06     856235     1180000     137,81

(rd.7+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)

1.Cheltuieli ptr.exploatare,total,din care:07     844966     1180000     139,65

a)chelt.materiale,total,din care:          08     501539      639070     127,42

-materiale+lucr.reparatii                  09     303679      356970     117,55

-combustibil                               10      68539      102700     149,84

-energie,apa,gaze                          11      76569       88800     115,97

-amortizare                                12      52752       90600     171,75

b)chelt.cu salariile**                     14     250320      390000     155,80

-ponderea chelt.cu salariile,in total      15         29,62       33,05       -

cheltuieli (%)

c)impozite si taxe                         16       5348        8800     164,55

d)contributii la asig.sociale              17      87709      142000     161,90

e)chelt.de protocol,reclama si publicitate 18         50         130     260,0

2.Chelt.financiare                         19      10384           -  

3.Chelt.exceptionale                       20        885           -

4.Rezerve legale                           21          -

5.Acoperirea pierderilor din anul precedent22    

6.Impozitul pe profit**                    23        147           -

III. REZULTATUL NET DE REPARTIZAT****      24        167           -

(rd.1-rd.6)

1.Fondul de participare la profit          25          8           -

2.Varsaminte la bugetul de stat sau        26         38           -

bugetul local

3.Resurse proprii din finantare,total,     27        121           -

din care:

a)fondul de dezvoltare                     28        121           -

b)alte fonduri                             29

IV. FONDURI PROPRII                        31      23510       40000     170,14

1.Fondul de dezvoltare                     32      23510       40000     170,14

a)disponibil la inceputul perioadei        33

b) amortizare imobiliarilor corporale      34      23510       40000     170,14

..........

V.ALOCATII PENTRU INVESTITII*****          56     319033      417600     130,89

VII.CHELT.PTR.INVESTITII,total,din care:   60     342543      457600     133,59

a)dotari cu caracter admin.                61

b)alte cheltuieli                          62     342543      457600     133,59

VII.DATE DE FUNDAMENTARE                   67

Numar mediu pers.,total regie,din care:    77      18332       18300      99,83

a)nr.mediu pers.adm.si conducere-pers.     78       1534        1550     101,04

b)nr.mediu personal ptr.prod-persoane      79      14650       14680     100,20

Castigul mediu pe salariat,total regie     81      13655       21311     156,07

(rd.14/rd.77) -in mii lei-            

--------------------------------------------------------------------------------

           DIRECTOR GENERAL,                DIRECTOR ECONOMIC,

        ing.Constantin Popescu              ec.Traian Neghirla

 

*)      - Se anexeaza fundamentarea subventiilor intocmite potrivit  

          reglementarilor legale iar nivelul acestora este cel prevazut in

          bugetul local pe anul 199

**)     - Drepturile salariale negociate prin contractul colectiv de munca,

          incluse in cheltuieli (costuri)

***)    - Se calculeaza conform Ordonantei nr.70/1994 cu privire la impozitul pe

          profit si instructiunile aprobate pentru aplicarea Ordonantei nr.70/94

****)   - Repartizarea profitului net conform Ordonantei nr.15/1993 art.8,alin.2

*****)  - Se anexeaza lista obiectivelor de investitii pe anul 1995

******) - Se anexeaza programul de productie.