Hotărârea nr. 218/1998

HOTARAREnr. 218 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 218 din 10/22/1998 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de Apa Bucuresti
HOT. 218 22/10/1998
HOTARIRE numar 218 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 218 din 10/22/1998

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de Apa Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

            privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

                    al Regiei Generale de Apa Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Analizand avizele comisiilor de specialitate ale COnsiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 si ale Legii bugetului de stat nr.109/1998;

     Tinand semaa de prevederile Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.195/1998, privind aprobarea bugetului local al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20 si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Generale de Apa Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMENAZA

                                                 SECRETAR,

                   Lupu Radu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.218