Hotărârea nr. 217/1998

HOTARAREnr. 217 din 1998-10-22 HOTARIRE numar 217 din 10/22/1998 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti
HOT. 217 22/10/1998
HOTARIRE numar 217 din 10/22/1998

HOTARIRE numar 217 din 10/22/1998

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

             privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

            Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Analizan avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     IN conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 si ale Legii bugetului de stat nr.109/1998;

     Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.195/1998, privind aprobarea bugetului local al municipiului Bucuresti, modifcata de Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.203/1998;

     In temeiul prevederilor art.20 si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                       SECRETAR,

                       Lupu Radu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 22.10.1998

Nr.217