Hotărârea nr. 213/1998

HOTARAREnr. 213 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 213 din 09/21/1998 privind numirea directorului Administratiei strazilor
HOT. 213 21/09/1998
HOTARIRE numar 213 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 213 din 09/21/1998

privind numirea directorului Administratiei strazilor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

               privind numirea directorului Administratiei strazilor

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si Raportul Directiei Personal;

     Tinand seama de adresa Administratiei strazilor nr.4619/1998 privind tansferul in interesul serviciului a domnului Adrian Stoica, directorul Administratiei la Primaria municipiului Bucuresti, cu acordul acestuia, conform art.69 din Codul Muncii;

     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor H.G. nr.28/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare, Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar;

     In temeiul art.20 lit."i" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Cu data rezentei domnul Dabu Oprica Geani se numeste in functia de director la Administratia strazilor pe o perioada de proba de 3 luni.

     Nivelul de salarizare corespunzator gradului profesional al functiei, indemnizatia de conducere, precum si celelalte drepturi salariale cuvenite potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin Dispozitia primarului general.

     Art.2- Se imputerniceste primarul general al municipiului Bucuresti sa il definitiveze in functia de director la Administratia strazilor pe domnul Dabu Oprica Geani dupa expirarea perioadei de proba, conform legii.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

             Alexandru Stellu                 Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.213