Hotărârea nr. 212/1998

HOTARAREnr. 212 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 212 din 09/21/1998 priv.reglementarea raporturilor contractuale ptr.spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta,adm.de PMB,ptr.care s-au incheiat contr.de asoc.
HOT. 212 21/09/1998
HOTARIRE numar 212 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 212 din 09/21/1998

priv.reglementarea raporturilor contractuale ptr.spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta,adm.de PMB,ptr.care s-au incheiat contr.de asoc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

     privind reglementarea raporturilor contractuale pentru spatiile cu alta

     destinatie decat aceea se locuinta, administrate de Primaria municipiului

     Bucuresti, pentru care s-au incheiat contracte de asociere prin negociere

                             cu agenti economici

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile H.C.G.M.B. nr.59/1998;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", "s", "v" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba recalcularea venitului cuvenit PRIMARIEI si incheierea actelor aditionale la contractele de asociere incheiate prin negociere, pentru repararea, modernizarea si exploatarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

     Venitul cuvenit PRIMARIEI, potrivit contracelor de asociere incheiate prin negociere, se va recalcula in functie de destinatia suprafetelor aferente spatiilor cu alta destinatie, astfel:

     - pentru spatiile de depozitare, spatiile de productie (aferente activitatii de alimentatie publica), independente, venitul se va calcula in baza tarifelor aprobate prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.54/22.04.1997.

     - pentru celelalte spatii, venitul se va stabili pe baza tarifului mediu negociat, calculat prin impartirea venitului stabilit prin negociere la suprafata totala a spatiului cu alta destinatie, care nu poate fi mai mic decat tariful stabilit prin anexa nr.2.5 la Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.59/1997.

     Procentul din incasari se va modifica proportional.

     Art.2- Agentii economici in cauza, au obligatia de a achita integral, pana la data intrarii in vigoare a actelor aditionale prevazute la art.1, debitele (inclusiv penalitatile aferente) inregistrate pana la aceasta data.

     Actul aditional va fi intocmi cu data adoptarii prezentei hotarari.

     Art.3- Agentii economici care in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari nu isi achita debitele restante, vor fi evacuati prin Hotararea judecatoreasca in procedura de urgenta ce va fi initiata de primarul general al municipiului Bucuresti.

     Art.4- Directia General de Administrare a Fondului Imobiliar si Directia Juridic, Legislatie, Contencios va urmari incasarea integrala, de la agentii economici, a debitelor (inclusiv penalitatile aferente) inregistrate pana la data intrarii in vigoare a actelor aditionale.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

                 Alexandru Stellu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.212