Hotărârea nr. 211/1998

HOTARAREnr. 211 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 211 din 09/21/1998 privind schimbul de teren dintre CGMB si MApN
HOT. 211 21/09/1998
HOTARIRE numar 211 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 211 din 09/21/1998

privind schimbul de teren dintre CGMB si MApN

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

              privind schimbul de teren dintre CGMB si MApN

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar prin care se propune aprobarea unui schimb de teren intre MApN care cedeaza o suprafata de 3.000 mp, cu front la strada Brasov, la cca.35 m de terenul AROCONSTRUCT, cu dimensiunile de 50 m front si 60 m adancime, in schimbul unei suprafete de 3000 mp situata in aceasi zona, dar spre strada Bozieni teren ce face parte din domeniul privat al Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Constatand ca suprafetele desi egale, terenul ce se va dobandi de catre Consiliul general al municipiului Bucuresti are valoare mai mare si o pozitie urbana mai favorabila.

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti, precum si de raportul de expertiza in temeiul art.28 alin.2 si art.84 alin.3 din Legea nr.69/1991,republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba schimbul de teren in S=3000 mp din str.Brasov, aflat in proprietatea MApN, cu terenul in S=3000 mp din strada Bozieni aflat in proprietatea Consiliului General al municipiului Bucuresti, ambele terenuri fiind situate in zona noului centru de cartier Drumul Taberei.

     Identificarea terenurilor, se face pe baza planurilor topografice sc:1/2000 si sc:1/500 anexate.

     Art.2- Departamentul Economic, Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Directia Juridica, Legislatie, Contencios, vor aduce la indeplinire prezenta Hotarare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

                Alexandru Stellu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.211