Hotărârea nr. 209/1998

HOTARAREnr. 209 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 209 din 09/21/1998 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PTR.CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 209 21/09/1998
HOTARIRE numar 209 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 209 din 09/21/1998

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PTR.CONSTRUCTII PROVIZORII AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

        provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de deatliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea TERitoriului din cadrl Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                         Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucresti conform anexei, care face parte integanta din prezenta hotarare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

                Alexandru Stellu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.209

 

                     ANEXA LA HOTARAREA NR.207/21.09.1998

 

                              T A B E L

         cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii                                                                                                                                                                                          

              amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii          Functiune           Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. PUD-Str.Pescarilor nr.13  acces farmacie+inchidere balcon 13/3/98   316/98

 

     SECTOR 4

1. PUD-Str.C.Radulescu nr.4  acces pietonal                  18/15/98  337/98

--------------------------------------------------------------------------------

       ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                   SEF SERVICIU

    arh.ADRIAN BOLD                 arh.ALEXANDRA FAGARASANU