Hotărârea nr. 208/1998

HOTARAREnr. 208 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 208 din 09/21/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 208 21/09/1998
HOTARIRE numar 208 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 208 din 09/21/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                              HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

        provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                              SECRETAR,

              Alexandru Stellu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.208

 

                      ANEXA NR.1 LA HOTARAREA NR.208/21.09.1998

 

                                T A B E L

      cu planurile urbanistice de detaliu pentru modernizari constructii

      provizorii amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii         Functiune           Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

 1.PUD-Str.Piata Amzei 19            modernizare chiosc     38/3/97     34/98

 2.PUD-Bd.1 Mai-Bd.Maresal Averescu        "       "        38/10/97    21/98

 3.PUD-Str.Mendeleev 7-15            chiosc rezalit         5/35/98     35/98

 4.PUD-Str.Ion Campineanu 29         rulota                 1/7/98      36/98

 5.PUD-Bd.1 Mai 172-174              moderniz.chiosc        38/19/97    38/98

 6.PUD-Str.Demetrescu I.Dobrescu          "        "        12/23/98   216/98

 7.PUD-P-ta Garii de Nord                 "        "        4/8/98      48/98

 8.PUD-Str.Maior Campeanu                 "        "        6/12/98    220/98

 9.PUD-Str.Ion Mihalache-Clabucet,bl.341  "        "        8/21/98    200/98

10.PUD-Str.Iordache Golescu-Str.Turda     "        "        8/19/98    202/98

11.PUD-Str.Barlogeni-Bd.Bucurestii Noi    "        "        4/5/98     203/98

12.PUD-Bd.Gh.Magheru 22                   "        "        2/38/98    104/98

13.PUD-Bd.Ion Mihalache-Str.Turda         "        "        2/39/98    107/98

14.PUD-Str.Pajura 24                      "        "        5/7/98     108/98

15.PUD-Piata Pajura                       "        "        1/10/98    112/98

16.PUD-Str.Mendeleev 7-15                 "        "        38/12/97   110/98

17.PUD-Cal.Victoriei 224              amenajare terasa      18M/1/97   361/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

                       ANEXA NR.2 LA HOTARAREA NR.20/21.09.1998

 

                                T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii

           amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea lucrarii           Functiune         Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Bd.Jandarmeriei           modernizare chiosc     16/11/98     322/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Sos.Giurgiului 119             -"-               19/17/98     338/98

 

     SECTOR 5

1. PUD - Cal.Ferentari-Cal.Rahovei      -"-               19/32/98     323/98

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Valea Ialomitei-Dr.Taberei -"-               7/12/98      328/98

--------------------------------------------------------------------------------

          ARHITECT SEF

   AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                SEF SERVICIU,

      arh.ADRIAN BOLD                 arh.ALEXANDRA FAGARASANU