Hotărârea nr. 207/1998

HOTARAREnr. 207 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 207 din 09/21/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 207 21/09/1998
HOTARIRE numar 207 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 207 din 09/21/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sctoarelor - DGUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, ain.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 si art.12, pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

     Art.2- Terenul ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti va fec obiectul concesionarii, prin licitatie

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

                Alexandru Stellu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.207

 

                    ANEXA LA HOTARAREA NR.207/21.09.1998

 

                                T A B E L

        cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii

            amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumirea Lucrarii          Functiune           Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTORUL 3

1.PUD-Str.Postavarului 69      comert+alim.publica       19/9/98     334/98

      S= 96 m.p.

 

     SECTOR 6

1.PUD-Str.Brasov-Bd.Timisoara  comert+alim.publica       19/29/98    329/98

      S= 72 m.p.

2. PUD-Cal.Giulesti-           spalatorie auto           22/16/98    344/98

       Str.Campulung

--------------------------------------------------------------------------------

      ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                      SEF SERVICIU,

      arh.ADRIAN BOLD                    arh.ALEXANDRA FAGARASANU