Hotărârea nr. 206/1998

HOTARAREnr. 206 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 206 din 09/21/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 206 21/09/1998
HOTARIRE numar 206 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 206 din 09/21/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

       privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

       definitiva amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DGUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrl Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind si art.12, pct.a si b, privind autorizarea executarii constructilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                                    SECRETAR,

                    Alexandru Stellu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.206

 

                  ANEXA LA HOTARAREA NR.206/21.09.1998

 

                               T A B E L

         cu planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva

            amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Denumirea lucrarii        Functiune            Aviz.CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

1.PUD-Cal.Vitan,nr.8,bl.V 51   extindere spatiu comercial 25M2/1/98    356/98

      (S=3,5 m.p.)             prin inchidere balcon

--------------------------------------------------------------------------------