Hotărârea nr. 205/1998

HOTARAREnr. 205 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 205 din 09/21/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe teren propr.persoana fizica/juridica in mun.Bucuresti
HOT. 205 21/09/1998
HOTARIRE numar 205 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 205 din 09/21/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe teren propr.persoana fizica/juridica in mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

   privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

     definitive amplasate pe teren proprietate persoana fizica/juridica

                          in municipiul Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism - DGUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din carul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren proprietatea persoana fizica/juridica in municipiul Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA,

                                                     SECRETAR,

               Alexandru Stellu                   Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.205

 

                   ANEXA LA HOTARAREA NR.205/21.09.1998

 

                                T A B E L

      cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

           amplasate pe teren proprietate persoana fizica/juridica

                        in municipiul Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.  Denumire lucrare          Functiune              Aviz CTUAT Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1.PUD-Cal.Grivitei 143      extindere hotel IBIS         3CA13/4/98   357/98

 

     SECTOR 3

1.PUD-Str.Labirint-V.Braniste    locuinta                23M2/3/98    355/98

      Str.Taian(modif.PUD)

2.PUD-Str.Halelor 5         imob.birouri+spatii com.     26M2/4/98    362/98

--------------------------------------------------------------------------------

      ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                   SEF SERVICIU,

   arh.ADRIAN BOLD                        arh.MARIA RODEANU