Hotărârea nr. 204/1998

HOTARAREnr. 204 din 1998-09-21 HOTARIRE numar 204 din 09/21/1998 priv.aprob.prev.din minuta incheiata ca urmare a negocierilor cu comp.Suez Lyonnaise des Eaux,a Termenilor de Referinta ptr.Contr.de Concesiune si Act
HOT. 204 21/09/1998
HOTARIRE numar 204 din 09/21/1998

HOTARIRE numar 204 din 09/21/1998

priv.aprob.prev.din minuta incheiata ca urmare a negocierilor cu comp.Suez Lyonnaise des Eaux,a Termenilor de Referinta ptr.Contr.de Concesiune si Act

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

  privind aprobarea prevederilor din minuta incheiata ca urmare a negocierilor

     cu compania Suez Lyonnaise des Eaux, a Termenilor de Referinta pentru

   Contractul de Concesiune si a Actului Constitutiv al Companiei de Proiect

  pentru finantarea si finalizarea Statiei de tratare a apei Crivina-Ogrezeni

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

     In temeiul prevederilor Hotararilor nr.85 si 106 din 1997 ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."c", "g", "l" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotarare:

 

     Art.1- Se aproba prevederile minutei prezentata in anexa nr.1, incheiata ca urmare a negocierilor dintre Primaria municipiului Bucuresti - R.G.A.B. si compania Suez Lyonnaise des Eaux privind finalizarea si exploatarea Statiei de tratare a apei Crivina-Ogrezeni, cu exceptia pct.3 privind prefinantarea, care se anuleaza in conditiile prevederilor art.4 din prezenta hotarare.

     Art.2- Se aproba Actul Constitutiv al Societatii Comerciale "AQUAPUR" S.A. care va finaliza lucrarile si va exploata acest obiectiv - Anexa nr.2.

     Dividentele cuvenite RGAB in calitate de actionar la S.C. "AQUAPUR" S.A. vor fi destinate exclusiv investitiilor.

    Art.3- Se aproba Termenii de Referinta pentru Contractul de Concesiune dintre Primaria municipiului Bucuresti si Societatea Comerciala "AQUAPUR" SA, cu exceptia art.20.1 si 20.2 care se anuleaza fiind fara obiect in conditiile prevederilor art.4 din prezenta hotarare - Anexa nr.3.

     Art.4- Se aproba ca durata finalizarii lucrarilor sa fie de 16 luni calendaristice de la disponibilizarea primei transe de imprumut (deschiderea finantarii BERD) dar nu mai tarziu de 30 mai 2000.

     Art.5- Se imputerniceste primarul general sa negocieze si sa prezinte pentru aprobarea Consiliului General al municipiului Bucuresti acordul de sustinere si garantare intre Primaria municipiului Bucuresti si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare in conformitate cu prevederile din scrisoarea BERD datata 03 august 1998 si cu elementele principale pentru acest acord cuprinse in scrisoare - Anexa nr.4.

     Art.6- Se imputerniceste primarul general sa negocieze contractul de concesiune intre Primaria municipiului Bucuresti si Societatea Comerciala "AQUAPUR" SA si sa-i prezinte pentru aprobare Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Art.7- Anexele 1, 2, 3 si 4 fac parte din prezenta hotarare.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

                 Alexandru Stellu             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 21.09.1998

Nr.204

 

                                                  ANEXA NR.1

 

                                MINUTA

                   Cu privire la stadiul negocierilor

        intre comitetul de negociere PMB-CGAB (RGAB) si SLDE-DEGREMONT

            privind Proiectul Statia de Tratare Crivina Ogrezeni

 

         - intalnire ce a avut loc in Bucuresti - 17 iulie 1998 -

 

Urmare a negocierilor intre Parti in perioada 3 iunie 1998 si 17 iulie 1998, asupra urmatoarelor s-a cazut de acord:

 

     1. CONTRACTUL DE CONCESIUNE SI DATELE DE BAZA

 

Dupa discutiile intre expertii legali ai fiecarei parti care s-au desfasurat la data de 1 iulie 1998 si discutiile purtate intre cele doua parti in data de 17 iulie 1998. Partile mai sus mentionate aproba versiunea in limba engleza a termenilor de referinta ai Contractului de concesiune din data de 30 iunie 1998 asa cum au fost modificati in scris atunci.

 

Datele princiale sunt definite in felul urmator:

 

Data semnarii contractului de concesiune: Inainte de sfarsitul lunii iunie 1998

 

Data finalizarii Statiei de Tratare Crivina: Inainte de 31 decembrie 1999

Perioada de exploatare a statiei de tratare Crivina va fi de 18 ani, incepand cu 1 ianuarie 2000 pana la 31 decembrie 2017.

 

Acordurile rezultate din prezenta minuta urmeaza a fi interpretate si aplicate in conformitate cu termenii si conditiile din termenii de referinta anexati.

 

     2. TARIFE

 

Tarifele pentru apa tratata care va fi vanduta CGAB-ului in timpul perioadei de exploatare vor fi:

     Din anul 1 pana in anul 9:      0,188 USD/m.c.

     Din anul 10 pana in anul 14:    0,121 USD/m.c.

     Din anul 15 pana in anul 18:    0,086 USD/m.c.

 

Tariful mediu este de:

     249.860.000 USD            =    0,1467 USD/m.c.

     94.608.000mc x 18 ani

 

Calculul tarifului de mai sus este bazat pe conditiile corespunzatoare ofertei datata 2 martie 1998, fiind acceptata ca achizitia terenului(3.266 milioane US$) este aici exclusa din limitele obligatiilor companiei de proiect conform contractului de concesiune.

Tarifele de baza de mai sus vor fi actualizate in conformitate cu lucrarile de constructii care sunt de realizat in momentul inventarieri in comun a lucrarilor existente la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune. Tarifele de baza vor fi actualizate automat in conformitate cu formula contractuala de actualizare a preturilor.

 

     3. OBLIGATIILE MUNICIPALITATII REFERITOARE LA PREFINANTARE

 

Inceperea lucrarilor va avea loc in august 1998, inainte de deschiderea finantarii si dupa aprobarea de catre Comitetul de Operatiuni al BERD (analiza finala).

 

Daca deschiderea finantarii va avea loc inainte de 30 noiembrie 1998, sau, in orice caz inainte de 7 decembrie 1998, contractul de concesiune va ramane in vigoare pana la data finala a perioadei de exploatare.

Daca deschiderea finantarii nu va avea loc pana la data de 7 noiembrie 1998 fie PMB/CGMB fie Compania de proiect va avea dreptul sa rezilieze toate contractele dintre ele.

 

Ca urmare a acestei situatii:

Suma de maximum 100.000.000 US $ investita pana atunci in proiect si platita de compania de proiect din sursele sale pana la 30 noiembrie va fi rambursata de PMB investitorilor din cadrul companiei de proiect (SLDE-DEGREMONT) (quasi equity) si companiei de proiect (equity) in doua rate:

     a) 30% inainte de sau la data de 18 decembrie 1998

     b) 70% inainte de sau la data de 24 august 1999

 

Suma specificata in $ a de mai sus va fi inclusa intr-o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti emisa pana la data semnarii contractului de concesiune.

 

Suma specificata in $ b de mai sus va fi de asemeni aprobata printr-o decizie a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

PMB va furniza companiei de proiect o garantie neconditionala din partea unei banci romanesti care sa acopere obligatiile de plata ale PMB pentru sumele anterior mentionate la punctele a) si b), in beneficiul investitorilor pana la inceperea lucrarilor.

 

Valoarea garantiei emisa de banca romaneasca va fi suma mentionata anterior si va fi impartita in doua faze, fiecare cu o durata de doua luni. Valoarea aferenta  fiecarei faze va fi dictata de graficul de executie. In timpul primei faze garantia bancara va fi o suma neangajata care reprezinta contravaloarea lucrarilor de constructii din faza a doua si o suma angajata reprezentand contravaloarea lucrarilor de constructii din prima faza.

 

Pentru trecerea la faza a doua inginerul independent va fi declarat autoritatii concedente ca lucrarile de constructii planificate a fi finalizate in prima faza au fost terminate pana la inceperea fazei a doua.

 

Concesionarul va prezenta un grafic de executie care va stabili valoarea lucrarilor ce urmeaza a fi finalizate in faza a doua, si acestea nu vor fi cumulate cu prima faza, de o valoare mai mare decat suma garantiei emisa de banca romaneasca.

 

Astfel PMB nu va fi obligat decat pentru suma angajata a garantiei care se va mari de la faza intai la faza a doua. Data de incepere a fazei a doua va fi determinata de data majorarii valorii garantiei pentru acoperirea contravalorii lucrarilor ce urmeaza a se exceuta in faza a doua, mentionandu-se ca o astfel de marire va necesita o aprobare interna a Consiliului Municipal al PMB.

 

Mecanismul prezentat mai sus este minimum pe care SLDE/Degremont este pregatita sa il accepte pentru a incepe lucrarile inaintea deshiderii finantarii.

 

     N O T A

--------------------------------------------------------------------------------

In scopul de a usura efortul financiar al MB garantia bancara va fi impartita in doua faze (avand fiecare o durata de doua luni). In acest fel, in prima faza MB va trebui sa se angajeze cu o suma mai mica corespunzatoare numai valorii lucrarilor din prima faza.

 

Mai exact, in prima faza garantia bancara va avea o valoare angajata corespunzatoare numai lucrarilor din prima faza si o valoare neangajata corespunzatoare lucrarilor din faza a doua.

 

Pentru faza a doua, valoarea garantiei va creste corespunzator valorii lucrarilor din aceasta faza, dar nu mai mult de valoarea totala negociata (10 milioane USD)

 

De mentionat ca conform "Term Sheet" Autoritatea Concedenta va rambursa Concesionarului numai cheltuieli facute efectiv asa cum acestea pot fi evidentiate documentar si numai dupa ce acestea au fost verificate si atestate de un contabil independent.

--------------------------------------------------------------------------------

 

     4. COMPANIA DE PROIECT

 

* Compania de proiect va fi o "societate pe actiuni" incluzand pe SLDE, DEGREMONT, RGAB si doua persoane fizice independente ca fondatori.

Capitalul social initial inregistrat va fi de 4.500.000.000 lei, echivalentul a aproximativ 500.000 US $, de exemplu 45.000 de actiuni fiecare dintre ele cu o valoare nominala de 100.000 lei.

 

Partile sunt de acord sa modifice continutul termenilor de referinta la care s-a facut referire in $ 1 de mai sus pentru a face posibil ca RGAB sa subscrie in mod direct 5% din capitalul initial si sa plateasca astfel 30% printr-o contributie cu bani lichizi.

 

Investitorii privati vor contribui in natura (studii pentru proiect) si, dupa caz, cu bani lichizi pana la 95% din capitalul initial

 

* RGAB va avea dreptul sa voteze in cadrul adunarilor actionarilor intr-o proportie de 5% si SLDE-Degremont intr-un procent de 95%. O majoritate conditionata de 95% va fi necesara cu privire la problemele care sunt subiectul clauzei 3.1. Partea a 2-a a termenilor de referinta (dreptul la veto pentru problemele incluse in Legea nr.31/1990 in Art.111, paragraful 2, punctele a, b, e, f si Art.113, punctele a, d, e, g, h).

 

* Consiliul director va avea dreptul de a decide in privinta problemelor mentionate in Articolul 114 paragrafele b, e, f si i din Legea nr.31/1990. Consiliul directorilor companiei de proiect va include 3 persoane, din care una va fi din partea RGAB.

 

* Compania de proiect va raspunde de numirea directorilor executivi cu conditia ca in ultimii 3 ani de exploatare, cei doi directori executivi adjunti, tehnic si economic, sa fie alesi dintre candidatii propusi pe o lista intocmita de RGAB

 

* Regulile de inregistrare a companiei de proiect si organizarea acesteia au fost pregatite si transmise in limba romana ca si in limba engleza in data de 3 iulie 1998 dupa discutiile dintre expertii legali ai ambelor parti si sunt detaliate in partea 2 a termenilor de referinta atasati prezentei.

 

     5. GARANTII EXTERNE

 

Cu exceptia garantiilor mentionate in prezenta minuta, nici o alta garantie externa in favoarea companiei de proiect si/sau a investitorilor nu va fi emisa de PMB.

 

Exceptand satisfacerea conditiilor anterioare intrarii in vigoare a contractului de concesiune cu privire la valabilitatea clauzei de arbitraj international (ICSID), nici o obligatie nu va fi asumata de catre Guvernul Romaniei si nici o garantie nu va fi furnizata de acesta.

 

     6. MODIFICARI LA STATUTUL LEGAL AL CGMB/RGAB

 

Obligatiile asumate aici de catre CGMB/RGAB vor fi in intregime transferate oricarei (oricaror) noi societate (societati) comerciale care se vor subroga in privinta statutului legal al CGMB/RGAB si in particular in privinta tuturor drepturilor si obligatiilor acesteia rezultate din toate documentele pachetului de concesiune (contractul de vanzare a apei tratata, detinerea in cadrul companiei de proiect).

 

     7. IMPLICAREA PARTILOR

 

Actul constitutiv al companiei de proiect va fi semnat de catre CGAB/RGAB si de catre ceilalti actionari.

Contractul de concesiune va fi definitivat intre PMB si compania de proiect.

Contractul de vanzare a apei va fi definitivat intre RGAB si compania de proiect

 

     8. ANEXE

 

* Termenii de referinta datati 30 iunie 1998 asa cum au fost modificati in scris (29 de pagini): Partea 1: Contractul de concesiune; Partea a 2-a: Reguli cu privire la infiintarea si organizarea companiei de proiect.

 

     9. CONCLUZIILE NEGOCIERILOR ASA CUM SUNT DESCRISE IN PREZENTUL DOCUMENT VOR INTRA IN VIGOARE DUPA APROBAREA CGMB

 

         Comitetul de negociere,       Suez Lyonnaise des Eaux-Degremont

 

 

                                                ANEXA NR.2

 

                            ACT CONSTITUTIV

                          AL S.C. AQUAPUR S.A.

 

     INCHEIAT INTRE:

     1. SUEZ LYONNAISE DES EAUX, societate comerciala pe actiuni de nationalitate franceza, cu sediul in Franta, Nanterre, Avenue de la Liberte, no.72, reprezentata de dl. Philippe Pedrini, in calitate de Director regional de dezvoltare.

 

     2. DEGREMONT S.A., societate comerciala pe actiuni de nationalitate franceza, cu sediul in Franta, Rueil Malmaison, Avenue du 18 Juin 1940, no.183, reprezentata de dl.Michel Saporta, in calitate de Director comercial.

 

     3. REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, str.Aristide Demetriad nr.2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J/40/1073/1991, cod fiscal 1590090, reprezentata de dl.Costin Berevoianu, in calitate de Director general.

 

     4. MUSAT GHEORGHE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str.Belgrad nr.3, sector 1, nascut la data de 29 decembrie 1949, in localitatea Radoveanu, jud.Calarasi.

 

     5. FILOTI IOAN, cetatean  roman, domiciliat in Bucuresti, str.Aurel Botea nr.1A, bl.D-24, sc.1, et.3, ap.10, sector 3, nascut in Bucuresti, la data de 11.04.1953.

 

                                     numiti in continuare ACTIONARI

 

CARE AU CONVENIT SA INCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV CARE INCLUDE IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGALE APLICABILE CONTRACTUL DE SOCIETATE SI STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE IN URMATOARELE CONDITII:

 

     FORMA DE CONSTITUIRE, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

     ART.1- FORMA JURIDICA A SOCIETATII

     AQUAPUR S.A. este o societate pe actiuni.

     Societatea este o persoana juridica romana constituita cu capital roman si strain si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificarile ulterioare ("Legea societatilor") si celelalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.

 

     ART.2- DENUMIREA SOCIETATII

     Denumirea societatii este AQUAPUR S.A., inregistrata in Registrul Comertului cu dovada anterioritatii firmei nr________.

     In toate facturile, anunturile, publicatiile si orice alte documente emise de societate denumirea societatii trebuie sa fie precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau prescurtarea "S.A.", de capitalul social, de sediul societatii si de numarul de inregistrare al societatii in Registrul Comertului.

 

     ART.3- SEDIUL SOCIETATII

     Sediul societatii este in Romania, Sos.Kiseleff nr.29, sector 1.

     Societatea poate infiinta filiale, sucursale sau reprezentante oriunde in Romania sau in strainatate in conformitate cu legea.

 

     ART.4- DURATA

     Durata societatii este nelimitata.

     Data constituirii societatii este data inregistrarii societatii la Registrul Comertului.

 

     ART.5- OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

     Societatea este constituita in scopul exploatarii concesiunii acordate de Municipiul Bucuresti pentru construirea si exploatarea statiei de tratare a apei Crivina-Ogrezeni.

     Domeniul principal de activitate al societatii este captarea, tratarea si livrarea apei - cod CAEN 410.

     Activitatea principala a societatii este tratarea si livrarea apei - cod CAEN 4100.

     Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati:

     1. Constructia de cladiri si facilitati industriale in legatura cu obiectul principal de activitate.

     2. Importul de materiale necesare realizarii obiectivului principal de activitate.

     3. Efectuarea tranzactiilor financiare, comerciale, industriale, imobiliare sau de alta natura, direct sau indirect legate de scopul sus-mentionat sau care pot contribui la extinderea sau dezvoltarea acestuia in orice modalitate.

 

     CAPITAL SI ACTIUNI

 

     ART.6- CAPITALUL SOCIAL

     Capitalul social al societatii este exprimat in lei fiind subscris in dolari si lei si varsat in numerar/natura.

     Capitalul social total subscris si varsat de actionari este in suma de 4.500.000.000 lei, echivalentul a 500.000 USD, varsat in numerar.

     Capitalul social este impartit in 45.000 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 lei achitate in totalitate de actionari dupa cum urmeaza:

 

     1. SUEZ LYONNAISE DES EAUX subscrie un numar de 21.000 actiuni numerotate de la 1 la 21.600 inclusiv, reprezentand 48% din capitalul social al societatii in suma de 240.00) USD, echivalentul a 2.160.000.000 lei la cursul oficial de schimb de la data autentificarii prezentului Act constitutiv.

 

     2. DEGREMONT subscrie un numar de 21.149 actiuni numerotate de la 21.601 la 42.749inclusiv, reprezentand 46,998% din capitalul social al societatii in suma de 234.990 USD, echivalentul a 2.114.910.000 lei la cursul oficial de schimb de la data autentificarii prezentului Act constitutiv.

 

     3. REGIA GENERALA DE APA BUCURESTI subscrie un numar de 2.249 actiuni numerotate de la 42.750 la 44.998 inclusiv, reprezentand 4,998% din capitalul social al societatii in suma de 24.990 USD, echivalentul a 224.910.000 lei la cursul oficial de schimb la data autentificarii prezentului Act constitutiv.

 

     4. GHEORGHE MUSAT subscrie 1 (una) actiune numerotata 44.999, reprezentand

0,0002% din capitalul social al societatii  in suma de 11,11 USD, echivalentul a 100.000 lei la cursul oficial de schimb de la data autentificarii prezentului Act constitutiv.

 

     5. FILOTI IOAN subscrie 1 (una) actiune numerotata 45.000, reprezentand 0,02% din capitalul social al societatii in suma de 11,11 USD, echivalentul a 100.000 lei la cursul oficial de schimb de la data autentificarii prezentului Act constitutiv.

 

     ART.7- MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

     Majorarea capitalului social se poate face prin decizia Adunarii Generale Extaordinare a Actionarilor cu respectarea procedurilor prevazute in prezentul Act constitutiv.

     Majorarea capitalului social poate fi facuta prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a celor deja existente in schimbul unor noi contributii in bani sau natura.

     Decizia Adunarii Generale Extraordinare de a majora capitalul social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, dand posibilitatea actionarilor sa-si exercite dreptul de preemtiune intr-o perioada de cel putin o luna de la data emiterii.

     Aceste noi actiuni trebuie sa fie subscrise in totalitate, libere de orice sarcini, in termenul determinat de Adunarii Generala Extraordinara a Actionarilor.

     Majorarea capitalului poate fi facuta in natura, total sau partial, pe baza deciziei Adunarii Extraordinare a Actionarilor, evaluarea aportului in natura fiind facuta de experti numiti de Adunarea Generala Extraordinara.

     Propunerea de majorare a capitalului social trebuie sa fie comunicata de catre Consiliul de Administratie actionarilor impreuna cu convocarea Adunarii Generale Extraordinare in termen de cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare care decide asupra majorarii.

     Capitalul social nu poate fi majorat, iar noi actiuni nu vor fi emise decat daca capitalul social initial subscris a fost varsat in totalitate sau, dupa caz, dupa plata actiunilor emisiunii anterioare.

 

     ART.9- REDUCEREA CAPITALULUI

     Reducerea capitalului poate fi facuta doar prin decizie a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

     Capitalul social poate fi redus prin:

     a) reducerea numarului de actiuni;

     b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

     c) achizitionarea de catre societate a propriilor actiuni si anularea acestora.

     Cand reducerea nu este cauzata de pierderi, capitalul social poate fi redus si prin:

     d) alte modalitati prevazute de lege.

     Propunerea de reducere a capitalului social trebuie sa fie comunicata de catre Consiliul de Administratie a actionarilor o data cu convocarea Adunarii Generale Extraordinare intr-un termen de cel putin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale Extraordinare care va decide asupra reducerii cu respectarea minimului de capital social prevazut de lege.

     Consiliul de Administratie va arata cauzele acestei reduceri.

     Decizia Adunarii Generale Extraordinare referitoare la reducerea capitalului va arata cauzele si modalitatea de reducere a capitalului.

 

     ART.9- CERTIFICATUL DE ACTIONAR

     Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru de actiuni reprezentat de un registru numerotat, sigilat si stampilat de catre Consiliul de Administratie care va fi tinut la sediul societatii.

     Societatea va emite actionarilor certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

 

     ART.10- DREPTURILE SI OBLIGATIILE CE DECURG DIN ACTIUNI

     Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a participa la impartirea

beneficiilor in conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv si a prevederilor legale, ca si orice alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv sau in Legea societatilor.

     Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul constitutiv al societatii.

     Obligatiile societatii sunt garantate cu bunurile societatii, actionarii fiind raspunzatori numai pana la concurenta contributiei lor la capitalul societatii.

     Bunurile societatii nu pot fi grevate de sarcini, datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate ridica pretentii numai asupra acelei parti a profitului societatii care va fi distribuit actionarului de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau a cotei ce-i revine la lichidarea societatii in conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv.

 

     ART.11- TRANSFERUL ACTIUNILOR

     Actiunile se negociaza liber in conditiile clauzei de mai jos.

     Transferul actiunilor, a drepturilor de subscriere sau a dreptului de a primi actiuni de catre un tert neactionar se aproba de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu conditiile si procedurile prevazute de prezentul Act constitutiv si de lege.

     Daca Consiliul de Administratie nu aproba transferul, instrainatorul va notifica societatii prin scrisoare recomandata in opt zile de la data comunicarii refuzului Consiliului de Administratie, asupra intentiilor sale de a renunta sau de a continua transferul propus. Daca instrainatorul nu abandoneaza intentia sa de a vinde aceste actiuni, Consiliul de Administratie va avea obligatia sa asigure ca aceste actiuni vor fi achizitionate de  catre un dobanditor autorizat sau de catre un actionar sau de societate, care in acest caz isi va reduce capitalul intr-un termen de 3 luni de la expirarea termenului de opt zile mai sus mentionat. Daca Consiliul de Administratie nu isi indeplineste obligatia in termenul de 3 luni se va considera ca a aprobat transferul in conformitate cu cererea instrainatorului.

 

     ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

 

     ART.12- FORMELE SI PREROGATIVELE ADUNARII GENERALE

     Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Adunarile Generale Ordinare si Adunarile Generale Extraordinare.

 

     12.1- ADUNARILE GENERALE ORDINARE

     In conformitate cu Legea societatilor Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele principale atributii:

     a) examineaza, aproba si modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale cenzorilor;

     b) decide cu privire la dividende;

     c) numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie si ale cenzorilor

     d) decide cu privire la dividende;

     e) numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie cu exceptia primului consiliu care este numit prin prezentul Act constitutiv;

     d) aproba raportul cenzorilor si numeste cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, stabileste remuneratia care li se cuvine, ii elibereaza de raspundere si ii demite;

     e) supravegheaza activitatea administratorilor;

     f) decide cu privire la gajarea, inchirierea sau lichidarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

     g) decide asupra oricarei alte probleme referitoare la activitatea societatii conform prevederilor din Legea societatilor.

 

     12.2- ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

     In conformitate cu dispozitiile Legii societatilor Adunarea Generala Extraordinara ia exclusiv urmatoarele decizii:

     a) mutarea sediului societatii;

     b) reducerea sau majorarea capitalului;

     c) conversia unei ategorii de actiuni in alta categorie de actiuni;

     d) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie de obligatiuni sau in actiuni;

     e) emisiunea de obligatiuni;

     f) orice alta modificare a Actului constitutiv;

     g) aproba actele prin care societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba, constituie garantii asupra bunurilor societatii, acte a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului;

     h) deleaga Consiliului de Administratie pentru luarea anumitor decizii in conformitate cu art.114 din Legea societatilor.

 

     ART.13- CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

     13.1. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt convocate in conformitate cu Legea societatilor de catre:

- Presedintele Consiliului de Administratie;

- doi dintre administratori;

- cenzori, in conformitate cu Legea societatilor cand Adunarile Generale nu sunt convocate de catre Presedinte sau de catre doi administratori.

     Adunarile Generale pot fi convovate in conformitate cu Legea societatilor si la cererea actionarilor care detin cel putin 1/10 din capitalul social.

 

     13.2. Adunarile Generale Ordinare se tin cel putin o data pe an, nu mai tarziu de trei luni de la incheierea anului financiar cu scopul de a analiza bilantul contabil si contul de profit si pierderi al anului anterior si de a stabili programul de activitate pe anul ce urmeaza.

 

     13.3. Convocarile Adunarilor Generale sunt trimise cu scrisoare recomandata, prin telex sau prin fax la adresele date de catre actionari in prezentul Act constitutiv (sau la cele notificate in scris societatii dupa semnarea Actului constitutiv) cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru adunare, cuprinzand data exacta, locul si ordinea de zi a adunarii.

     Pentru Adunarea Generala Ordinara anuala urmatoarele documente trebuie trimise actionarilor impreuna cu convocarea: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, raportul cenzorilor, extrasul programului de activitate pe anul ce urmeaza.

     Persoana care prezideaza Adunarea Generala sau oricare dintre actionari pot propune discutarea altor chestiuni in afara celor aratate in convocare. Asemenea chestiuni pot fi discutate numai dupa aprobarea Adunarii Generalea Actionarilor.

 

     ART.14- STRUCTURA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

     Adunarea Generala este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de catre alt administrator ales de consiliul (in absenta presedintelui consiliului).

     Adunarea Generala alege dintre membrii sai un secretar care va verifica prezenta actionarilor si va redacta procesul verbal al sedintei.

     Procesele verbale vor fi inregistrate intr-un registru stampilat si semnat, tinut la sediul societatii.

     Procesele verbale vor fi semnate de catre persoana care a prezidat adunarea si de catre secretarul care le-a redactat.

 

     ART.15- CVORUMUL SI EXERCITAREA DREPTULUI  DE VOT IN ADUNAREA GENERALA

     15.1. Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate din capitalul social si la a doua convocare indiferent de partea din capitalul social reprezentata de actionarii prezenti sau reprezentati.

 

     15.2. Adunarea Generala Ordinara constituita in conformitate cu prevederile mai sus mentionate poate lua decizii valabile cu majoritatea absoluta de voturi a capitalului social reprezentat.

 

     15.3. Adunarea Generala Extraordinara este considerata valabil constituita si poate lua decizii daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei sferturi din capitalul social si la a doua convocare daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

 

     15.4. Adunarea Generala Extraordinara constituita in conformitate cu prevederile sus-mentionate va lua decizii la prima convocare cu majoritatea simpla a voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, aceasta majoritate reprezentand nu mai putin de jumatate din capitalul social al societatii si la a doua convocare cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, aceasta majoritate reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social al societatii

 

     15.5. Urmatoarele decizii vor fi luate doar cu o majoritate de 96% din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati la Adunarea Generala.

     a) pentru Adunarea Generala Ordinara:

- aprobarea sau modificarea bilantului contabil dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor si fixarea dividendului;

- alegerea administratorilor si cenzorilor;

- aprobarea programului anual de activitate;

- aprobarea oricarei decizii referitoare la inchirierea uneia sau mai multor unitati ale societatii concesionare;

     b) pentru Adunarea Generala Extraordinara:

- schimbarea formei societatii;

- schimbarea obiectului de activitate;

- prelungirea duratei;

- majorarea capitalului social;

- fuziunea sau divizarea societatii;

- dizolvarea societatii, cu exceptia situatiei in care dizolvarea are loc inainte de incetarea contractului de concesiune.

 

     15.6. Dreptul de vot poate fi exercitat personal sau printr-o delegatie care va fi prezentata inaintea Adunarii Generale.

     Un actionar poate fi reprezentat si de catre un tert imputernicit cu o procura autentica.

     Adunarea Generala a Actionarilor ia decizii prin vot deschis.

     Deciziile Adunarii Generale a Actionarilor luate in concordanta cu prevederile Actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru membrii care nu au fost reprezentati la adunare.

 

     CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

     ART.16- CONVOCARE, STRUCTURA

     Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 3 pana la 5 administratori numiti de Adunarea Generala pe o perioada de maximum doi ani si care pot  fi realesi pentru inca un termen de doi ani.

     Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administratori ai societatii pot fi cetateni straini.

     Cand in Consiliul de Administratie un post devine vacant Adunarea Generala numeste un nou administrator pentru ocuparea acestui post.

     Perioada functiei unui administrator numit pentru a suplini vacanta postului este egala cu perioada de timp ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

     Consiliul de Administratie este prezidat de catre Presedintele Consiliului.

     Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

     In raporturile cu tertii societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

     Presedintele Consiliului de Administratie poate delega puterea de reprezentare unuia dintre administratori.

     In conformitate cu Legea societatilor Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administratori au obligatia de a pune la dispozitia actionarilor registru actionarilor si registrul sedintelor si deliberarilor Adunarii Generale a Actionarilor.

     Administratorii au dreptul la o remuneratie pentru activitatea lor, remuneratie ce va fi stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

 

     ART.17- MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

     Primii membrii ai Consiliului de Administratie sunt:

1. Philippe Pedrini, cetean francez, cu domiciliul in Franta, Paris, Avenue du Coonel Bonnet no.11bis, nascut in Toulon, la 2.12.1955.

2. Michel Saporta, cetean francez, cu  domiciliul in Franta, Versaille 78.000 Rue Rene Aubert no.10, nascut in Paris, la 25.04.1963.

3. Grigore Vintila, cetean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str.Sibiu nr.5, bl.E3, et.8, ap.52, sector 6, nascut in Padina Mica, jud.Mehedinti, la 7.02.1931

     Supleantii Consiliului de Administratie sunt:

1. Patrick Le Lorier, cetean francez, cu domiciliul in Franta, Pari 15 Rue Burgogne, nascut la Boulogne Billancourt la 2.09.1941, ca supleant al d-lui Pfilippe Pedrini.

2. Denis Morin, cetean francez,____________ca supleant al dlui Michel Saporta.

3. Radu Rautu, cetean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str.Iosif Hodos nr.2, bl.J 43, sc.3, ap.31, sector 3, nascut la Iasi, la 22.11.1960, ca supleant al dlui Grigore Vintila.

     Administratorii supleanti exercita atributiile administratorilor titulari pe perioada cat titularii sunt in imposibilitate de a-si exercita atributiile.

     Fiecare administrator va depune o garantie legala pe perioada exercitarii functiei echivalenta cu valoarea a 10 actiuni in cazul actionarilor administratori sau o suma echivalenta cu remuneratia pe doua luni in celelalte situatii.

 

     ART.18. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

     Fiecare administrator va avea dreptul la un vot in Consiliul de Administratie.

     Administratorii vor constitui un consiliu in care deciziile vor fi luate cu votul afirmativ al celor prezenti.

     In eventualitatea unui vot strans sau balotaj in Consiliul de Administratie, Presedintele va avea votul decisiv.

     Consiliul de Administratie este constituit valabil si poate lua decizii daca dupa convocare 2/3 din administratorii Consiliului de Administratie sunt prezenti.

     Dezbaterile in Consiliul de Administratie au loc o data pe luna si ori de cate ori este necesar, in conformitate cu ordinea de zi inaintata de presedinte si sunt  consemnate in procesele verbale ale intrunirilor, incluse intr-un registru stampilat si semnat de catre presedinte.

     Procesele verbale sunt semnate de catre persoana care a prezidat intrunirea Consiliului de Administratie si de catre administratorii prezenti.

 

     ART.19- REVOCAREA SI RASPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

     Presedintele si ceilalti membri ai consiliului pot fi revocati oricand prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor .

     In special administratorii pot fi revocati:

- in cazul absentei fara intrerupere la intrunirile Consiliului de Administratie o perioada de 6 luni succesiv;

- in cazul unor prejudicii cauzate prin acte nelegale sau infractiuni si greseli manageriale;

     Calitatea de administrator poate inceta si prin demisia aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor.

 

     ART.20- ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

     In afara de alte probleme, Consiliul de Administratie decide asupra urmatoarelor chestiuni:

a) ordinea de zi a Adunarii Generale;

b) planul de activitate al societatii periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul de conturi, raportul anual asupra activitatilor societatii pentru anul curent, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul precedent;

c) finantarea, ipotecarea, cesionarea sau incredintarea proprietatilor sau bunurilor societatii ca garantie pentru credite in conformitate cu prerogativele incredintate de catre Adunarea Generala a Actionarilor si in conformitate cu conditiile de la art.12.2 al.2 pct.g) din Actul constitutiv si art.114 al Legii societatilor;

d) incheierea, modificarea si rezilierea contractelor comerciale curente;

e) angajarea si concedierea personalului societatii, stabilirea drepturilor si obligatiilor personalului;

f) ia deciziile care i-au fost delegate de catre Adunarea Generala Extraordinara in conformitate cu art.114 al Legii societatilor;

g) orice alte probleme care prin importanta lor pot afecta pozitia financiara si economica si politica societatii sau care sunt legate de puterile incredintate de Adunarea Generala a Actionarilor in limitele dispozitiilor legale in vigoare

 

     CONTROLUL SOCIETATII

 

     ART.21- VERIFICAREA EVIDENTEI CONTABILE SI A BILANTULUI CONTABIL

     Societatea va tine o evidenta exacta a tuturor operatiunilor financiare in registre special tinute in acest scop in conformitate cu dispozitiile legale.

    Aceste registre si acte vor fi tinute la dispozitie pentru verificare in conformitate cu Legea societatilor.

 

     ART.22- CENZORUL EXTERN INDEPENDENT

     Societatea va numi un cenzor extern independent pentru verificarea registrelor si actelor contabile ale societatii, inclusiv registrul de la inchiderea exercitiului economico-financiar.

     Cenzorul extern independent numit este S.C. Arthur Andersen S.R.L., de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, Bd.Carol I nr.34-36, et.XIV.

     Cenzorul extern independent va avea in principal urmatoarele obligatii:

a) sa verifice bilantul contabil anual si toate documentele contabile relevante ale societatii;

b) sa informeze Adunarea Generala asupa rezultatelor verificarii;

c) sa actioneze in conformitate cu legile si reglementarile stabilite de catre autoritatile romane competente;

d) sa controleze operatiunile de lichidare in cazul lichidarii societatii;

e) sa prezinte Adunarii Generale punctul de vedere privitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si a obiectului de activitate al societatii;

f) sa certifice depunerea garantiei de catre administratori

     Cenzorul extern independent poate sa convoace Adunarea Generala Extraordinara in urmatoarele situatii:

a) daca nu a fost convocata de catre Consiliul de Administratie;

b) in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% in cursul a doi ani consecutivi (cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii).

     Prerogativele si modul de actiune a cenzorului extern independent, precum si drepturile, obligatiile si raspunderea cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

     Cenzorul extern independent este numit pe o perioada de trei ani si poate fi reales.

 

     EVIDENTA CONTABILA

 

     ART.23- ANUL FINANCIA