Hotărârea nr. 19/1998

HOTARAREnr. 19 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 19 din 02/26/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr.definitive amplasate pe propr.persoanelor fizice/juridice
HOT. 19 26/02/1998
HOTARIRE numar 19 din 02/26/1998

HOTARIRE numar 19 din 02/26/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constr.definitive amplasate pe propr.persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                          pentru constructii definitive

             amplasate pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

      Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbansim, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2(2) ale anexei la Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

      In temeiul prevederilor art.20(2), lit."m" si ale art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

                                     PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                       Alexandru Popescu

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr.19

 

 

                                 ANEXA LA HOT.C.G.M.B. NR.19/26.02.1998

 

 

                                  T A B E L

                    cu planurile urbanistice de detaliu

                pentru constructii definitive amplasate pe

                  proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.    Denumirea lucrarii          Functiune        Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. Str.Giusepe Garibaldi parcela 488  imobil de locuit    3CA1/5/98    22/98

                                       si birouri

2. Sos.Fundeni-Str.Cuprului           statie carburanti   3CA2/98      32/98

   Intr.Somnului

 

     SECTOR 3

3. Str.Ramnicu Valcea 12              statie de benzina   2M2/12/98    33/98

                                        MOL 2000

 

     SECTOR 6

4. Dr.Taberei-Str.Brasov             statie de benzina Shell  1M2/9/98  31/98

--------------------------------------------------------------------------------

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

      BUCURESTI                                  SEF SERVICIU,

 

arh.ADRIAN BOLD                                arh.MARIA RODEANU