Hotărârea nr. 17/1998

HOTARAREnr. 17 din 1998-02-26 HOTARIRE numar 17 din 26/02/1998 privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale pe anul 1998
HOTARARE nr. 17 din 26/02/1998
HOTARIRE numar 17 din 26/02/1998

HOTARIRE numar 17 din 02/26/1998

 

privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale pe anul 1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

            privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale

                               pe anul 1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta Guvernului nr.245/1995 si 61/1997 si prin Ordonanta de Urgenta nr.84/1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."f" si "g", art.28 si art.95 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Pentru anul 1998, in municipiul Bucuresti impozitele si taxele locale in suma fixa reglementate prin Legea nr.27/1994 cu modificarile ulterioare si indexate conform Ordonantei de urgenta nr.84/1997, se stabilesc la nivelul prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Pentru taxele aferente unor prestatii in competenta primariilor sectoarelor 1 - 6, consiliile locale ale sectoarelor pot aproba niveluri diferentiate intre limitele minime si maxime prevazute de lege.

   

     Art.2- Impozitul pe cladiri si constructii pe anul 1998 in municipiul Bucuresti se stabilesc astfel:

     (1) pentru proprietarii persoane fizice, prin aplicarea unei cote de 1,0% asupra valorii impozitabile stabilita potrivit criteriilor si normelor de evaluare, indexate conform Ordonantei de urgenta nr.84/1997, prevazute in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

     (2) pentru cladirile altor contribuabili, prin aplicarea unei cote de 1,0% pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie (trimestrul I si trimestrul II) si de 1,5% pentru perioada 1 iunie - 31 decembrie (trimestrul III si trimestrul IV) asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta contabila a acestora.

 

     Art.3- Taxa pentru ocuparea terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti cu constructii provizorii (garaje, autoturisme) instituita prin Hotararea C.G.M.B. nr.141/1997 si cu modificarile si completarile din anexa nr.3 la prezenta hotarare, se aplica pana la 31.12.1998.

 

     Art.4- Taxa pentru ocuparea provizorie a terenurilor apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, instituita prin Hotararea C.G.M.B. nr. 52/1997 modificata si completata prin Hotararea C.G.M.B. nr.213/1997, se aplica pana la 31.12.1998.

 

     Art.5- Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului

Financiar de Stat a Municipiului Bucuresti, administratiilor financiare a sectoarelor 1 - 6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostiinta publica, potrivit legii.

 

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Alexandru Popescu

 

Bucuresti, 26.02.1998

Nr.17

 

                            ANEXA NR.1 LA HOT.NR.17/26.02.1998

 

                 Impozitele si texele locale stabilite in suma fixa

               reglementate prin Legea nr.27/1994 privind impozitele

               si taxele locale, ce se aplica in Municipiul Bucuresti

                                  in anul 1998

 

Impozitul pe teren (cap.III, art.14 din Lege)

 

Zona in cadrul localitatii                                    lei/m.p./an

    A                                                                 240

    B                                                                 140

    C                                                                  90

    D                                                                  60

 

Nota : Zonele (A - D) in municipiul Bucuresti sunt cele stabilite prin Hot.

       C.L.M.B. nr.50/19.07.1994.

 

Taxa asupra mijloacelor de transport

Cu tractiune mecanica (cap.IV, art.20 (1) din Lege)

Categoria mijloacelor de transport            lei/an pentru fiecare 500 cmc

                                              sau fractiune de 500 cmc

                                              capacitate cilindrica a motorului

* autoturisme                             8000

* autobuze, autocare                     24000

  microbuze, autocamioane de orice fel

* autotrenuri de orice fel               28000

* tractoare inmatriculate in evidenta    16000

  organelor de politie

* motociclete, motorete si scutere        4000

* biciclete si tricicluri cu motor        3000

 

Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote (cap.IV, art.20(2) din Lege):

Capacitatea                                  lei/an

a) pana la o tona, inclusiv                   12000

b) intre 1-3 tone, inclusiv                   40000

c) intre 3-5 tone, inclusiv                   60000

d) peste 5 tone                               76000

 

 

Mijloace de transport pe apa (cap.IV, art.22 din Lege):

Categoria mijlocului de transport             lei/an

* luntre, barci cu motor folosite pentru        2000

  uz si agrement personal

* barci fara motor, folosite in alte scopuri   14000

* barci cu motor                               40000

* bacuri, poduri plutitoare                    30000

* salupe                                       80000

* iahturi                                    1000000

* remorchere si slepuri                       400000

* vapoare-pentru fiecare 1000 tone sau

  fractiune de 1000 tone                      100000

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor (cap.IV, art.34 din Lege)

 

pct.1 - Certificatul de urbanism

 

Suprafata terenurilor pentru care

se solicita certificatul (mp)              - lei -

a) pana la 150                              2900

b) pana la 250                              3900

c) pana la 500                              4900

d) pana la 750                              5900

e) pana la 1000                             7000         

f) peste 1000               7000 lei + 10 lei/mp

                     pentru o suprafata mai mare

                                    de 1000 m.p.

 

pct.3- Autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari.

Pentru fiecare m.p............................4000 lei

 

pct.6- Autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: chiscuri, tinete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, firmelor si reclamelor.

Pentru fiecare m.p.......................... 1200 lei, dar nu mai

                                                       putin de 7000 lei

 

pct.9- Autorizatii pentru lucrari d eracorduri si bransamente la retele publice              de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefoane.

De fiecare instalatie....................... 6000 lei

 

pct.10- Aviz comisie de urbanism si amenajarea teritoriului

Pentru fiecare aviz........................30000 lei

 

pct.11- Certificat de nomenclatura stradala si adresa

De fiecare certificat.......................5000 lei

 

Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia xcelor din domeniul constrcutiilor, precum si viza anuala a acestora

(art.34 pct.12 din Lege)

 

A. Autorizatii de functiune pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora.

 

Activitatea                                     lei/autorizatie sau viza anuala

a) pentru meseriasi si carausi                                     5000 lei

b) pentru cazane de fabricat rachiu                               10000 lei

c) pentru liberi profesionisti                                    16000 lei

d) pentru mori, prese de ulei si darace                           38000 lei

e) pentru alte activitati neprevazute mai sus                     50000 lei

 

B. Autorizatii sanitare de functionare

   Pentru fiecare autorizatie.....................................10000 lei

 

Alte lucrari (art.34 pct.13 din Lege)

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri,

   detinute de consiliile locale.

                                                                lei/mp plan

   * la scara 1:  500                                             20000 lei

   * la scara 1: 1000                                             30000 lei

   * la scara 1: 2000                                             40000 lei

 

b) eliberarea sau viza anuala a autorizatiilor ce dau dreptul de a executa proiecte:

Pentru fiecare autorizatie sau viza...............................30000 lei

 

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

 

Taxe de publicitate, afisaj si reclama datorate in functie de dimensiuni

(Art.37 "a" din Lege)

 

suprafata                                      lei/an

* sub 1/2 mp inclusiv                         24000

* intre 1/2 si 1 mp inclusiv                  46000

* intre 1 si 2 mp inclusiv                    70000

* intre 2 si 3 mp inclusiv                   150000

* intre 3 si 5 mp inclusiv                   380000

* peste 5 mp                                 140000 pentru fiecare mp

                                                    sau fractiune

 

Taxele prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii

(Art. 37 "b" din Lege)

 

suprafata                                      lei/an

* pana la 1/2 inclusiv                         8000

* intre 1/2 si 1 mp inclusiv                  16000

* intre 1 si 2 mp inclusiv                    24000

* peste 2 mp                                  16000 pentru fiecare mp

                                                    sau fractiune

 

Taxa de afisaj si biletele de publicitate netiparite (Art.40(2) din Lege)

 

De fiecare exemplar ...........................2000 lei

 

Taxa pentru obiectele expuse cu scop de reclama si publicitate in contul altora si care nu sunt destinate vanzarii si desfasurarii propriei activitati

(Art.41(2) din Lege)

 

De fiecare obiect.............................10000 lei

 

 

                    ANEXA NR. 2 LA HOT. 17/26.02.1998

 

             Valorile impozabile pe m.p. la cladiri si alte constructii

          apartinand persoanelor fizice ce se aplica in municipiul Bucuresti

                              pe anul 1998

--------------------------------------------------------------------------------

            Felul si destinatia cladirilor                         Valoarea

                 si altor constructii                         impozabila pe m.p.

                                                                     - lei -

--------------------------------------------------------------------------------

1. CONSTRUCTII CU EXCEPTIA CELOR DE LA PCT.2-6:

a) cu pereti din beton sau cadre de beton armat:

     - cu incalzire centrala                                            33600

     - fara incalzire centrala                                          31400

b) cu pereti din caramida arsa sau piatra - fara cadre de

   beton armat - sl alte materiale asemanatoare:

     - cu instalatii (de apa, lumina, etc.)                             29000

     - fara instalatii                                                  23200

c) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,

   pamant batut si alte materiale asemanatoare:

     - cu instalatii (de apa, lumina, etc.)                             13400

     - fara instalatii                                                  11600

2. CONSTRUCTII ANEXE DIN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLADIRILOR:

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte

   materiale asemanatoare                                                5800

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,

   pamant batut si alte materiale asemanatoare :                         3000

3. CLADIRI SERVIND PENTRU OCUPATII PROFESIONALE (ATELIERE, ETC.):

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte

   materiale asemanatoare                                               14600

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici,

   pamant batut si alte materiale asemanatoare:                          8800

4. SUBSOLURI LOCUIBILE              60%

5. MANSARDE LOCUIBILE               50%   - din norma pe mp a cladirii din care

                                            fac parte

6. PIVNITE DIN CORPUL CLADIRILOR:

   a) tencuite sau pavate           50%

   b) netencuite si nepavate        30%

 

 

                     ANEXA NR.3 LA HOT NR.17/26.02.1998

 

                        MODIFICARI SI COMPLETARI LA

                    ANEXA NR.4 A H.C.G.M.B. NR. 4/1997

I . Articolul "1" si "2" se modifica si vor avea urmatorul continut:

 

    1. "Taxa locala se calculeaza pentru modul cu o suprafata standard de

       20 m.p., corespunzatoare unui garaj-autoturism (inclusiv spatiul de

       deschidere a usilor) si poate fi modificata conform prevederilor

       legale in vigoare".

 

    2. "Taxa locala se achita trimestrial, anticipat, la serviciile

       Consiliilor Locale de Sector ale municipiului Bucuresti si constituie

       venit la bugetul altora.

            Pentru neplata la termen a taxei locale se datoreaza majorari

       de intarziere, conform dispozitiilor legale in materie".

 

II. Dupa articolul 4 se introduce articolul 5 cu urmatorul continut:

 

    "Pentru persoane handicapate (invalizi de gradul I si II) sea aplica

    o reducere de 50% fata de taxa de baza".