Hotărârea nr. 163/1998

HOTARAREnr. 163 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 163 din 08/20/1998 privind normele de organizare si efectuare a transportului rutier urban de pers, in sistem maxi-taxi,cu microbuze si autobuze pe terit.mun.Bucuresti
HOT. 163 20/08/1998
HOTARIRE numar 163 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 163 din 08/20/1998

privind normele de organizare si efectuare a transportului rutier urban de pers,  in sistem maxi-taxi,cu microbuze si autobuze pe terit.mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind normele de organizare si efectuare a transportului rutier urban

        de persoane, in sistem de maxi-taxi, cu microbuze si autobuze

                   pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general;

     Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice prin care se propune modificarea Hotararii C.L.M.B. nr.5/1994 si aprobarea noilor norme de organizare si efectuare a transportului rutier public urban de persoane, in sistem maxi-taxi, cu microbuze si autobuze pe teritorul municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."k" si "l" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba "normele de organizare si efectuare a transportului rutier public urban de persoane, in sistem maxi-taxi, cu microbize si autobuze pe teritoriul municipiului Bucuresti".

     Art.2- Operatorii de transport detinatori de microbuze si autobuze care au ca obiect de activitate potrivit legii, transport de persoane, pot efectua transport rutier public urban de persoane, in sistem maxi-taxi, pe teritoriul municipiului Bucuresti, numai pe baza de licente de transport si de executie, eliberate in conformitate cu prezentele norme.

     Art.3- Normele si anexele 1-11 fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.4- Prevederile H.C.L.M.B. nr.5/1994 isi inceteaza aplicabilitatea in conformitate cu prezentele norme.

     Art.5- Departamentul Servicii Publice, Departamentul Economic, Directia de Transporturi Drumuri si Siguranta Circulatiei, Directia Juridica, Legislatie, Contencios, Directia Administratie, Directia Secretariat, Arhiva, Directia Generala de Asistenta Sociala si Administratia Strazilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

              Alexandru Popescu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.163

         

                               N O R M E

      de organizare si efectuare a transportului rutier public urban de

          persoane, in sistem maxi-taxi, cu microbuze si autobuze

                  pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

                               CAPITOLUL I

                           Dispozitii generale

 

     Art.1- Prezentele norme reglementeaza organizarea si efectuarea transportului rutier public de persoane cu autobuze si microbuze, in sistem maxi-taxi, pe teritoriul municipiului Bucuresti, pe baza licentelor de transport si a licentelor de executie pentru vehicule si a licentelor de executie pentru traseu.

     Art.2- Licentele de transport si licentele de executie pentru vehicule si licentele de executie pentru traseu, sunt documente de valoare cu regim special, emise in conditiile prezentelor norme.

     Art.3- Caietul de sarcini este documentul obligatoriu, care contine conditiile pe care operatorul de transport trebuie sa le indeplineasca pentru efectuarea unui transport de calitate, in conditii de siguranta si protectia mediului.

     Dupa depunerea angajamentului scris, operatorul de transport primeste licentele corespunzatoare care ii dau dreptul sa efectueze transport rutier public de persoane pe teritoriul municipiului Bucuresti.

     Art.4- Eliberarea licentelor de transport si a licentelor de executie, pentru activitatea de transport rutier public de persoane se efectueaza de Serviciul Licente Transport (SLT), in conformitate cu prevederile prezentelor norme

 

                              CAPITOLUL II

                          Licenta de transport

                               Generalitati

 

     Art.5- Licenta de transport se atribuie pe o perioada de 5 ani de la data eliberarii si este valabila in conditiile vizarii sale anuale de catre SLT, cu plata tarifelor aferente. Modelele licentelor de transport public sunt prezentate in anexa 1a), la prezentele norme.

     Art.6- La vizarea anuala a licentelor de transport, SLT va proceda la verificarea actualizarii documentelor care au stat la baza emiterii acesteia si la reactualizarea dosarului operatorului de transport.

     Art.7- Licenta de transport este documentul nominal al operatorului de transport si nu este transmisibila.

     Art.8- Licenta de transport, impreuna cu caietul de sarcini, se pastreaza in original de catre operatorul de transport la sediul acestuia.

 

                      Eliberarea licentei de transport

 

     Art.9- Pentru eliberarea licentei de transport public de persoane, operatorul de transport trebuie sa fac dovada ca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) onorabilitate;

b) capacitate financiara;

c) baza materiala;

d) capacitate profesionala.

     a) Conditia de onorabilitate

     Se considera a fi indeplinita conditia de onorabilitate atunci cand administratorul si persoanele care conduc efectiv si permanent activitatea de transport public de persoane satisfac urmatoarele conditii:

- nu au fost condamnate pentru infractiuni penale de natura comerciala sau fiscala, si nu au interdictia exercitarii unor drepturi civile;

     b) Conditia capacitatii financiare

     Operatorul de transport indeplineste aceasta conditie, daca prezinta scrisoare de bonitate din partea bancii sau a bancilor unde detine conturi.

     c) Conditia de baza materiala

     Operatorul de transport trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate sau cu chirie mijloace de transport, prezentand la Serviciul Licente Transport lista cu structura parcului de autovehicule - propriu sau inchiriat - cu precizarea structurii numarului de inmatriculare, marcii si tipului de vehicul, anul de fabricatie, caracteristicile constructive, precum si atestarea starii tehnice a acestora. Operatorul de transport trebuie sa faca dovada posibilitatilor de parcare.

     d) Conditii privind capacitatea profesionala

     Operatorul de transport trebuie sa desemneze o persoana pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- competenta profesionala;

     Pentru a putea indeplini aceasta functie, intre persoana care organizeaza si conduce activitatea de transport public de persoane si operatorul de transport trebuie sa fie incheiat un contract de munca legal sau o conventie civila de prestari servicii inregistrata la Camera de munca, cu exceptia cazului in care persoana desemnata este chiar administratorul operatorului de transport.

     Organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi facute si de catre o persoana juridica, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- sa faca dovada ca are ca obiect de activitate organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport;

- sa aiba angajate cu carte de munca una sau mai multe persoane cu studii superioare care sa indeplineasca conditiile prevazute de prezentele norme.

     In cazul persoanelor fizice autorizate conform Decretului-Lege nr.54/1990 ce au ca obiect de activitate transport public de persoane si detin pana la doua autovehicule (indiferent de capacitate), organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de transport pot fi facute si de catre un sofer cu o vechime de minimum 3 ani, pentru categoria de vehicul respectiva.

 

     Art.10- Procedura de eliberare a licentei de transport este urmatoarea:

     1. La Serviciul Licente Transport al municipiului Bucuresti se prezinta un dosar care trebuie sa cuprinda documentatia solicitata.

     Actele se prezinta in original si in copie, pentru certificarea autenticitatii de catre Serviciul Licente Transport, si sunt urmatoarele:

a) cererea operatorului de transport;

b) certificatul de inmatriculare de la oficiul registrului comertului si statutul operatorului. Pentru obtinerea licentei de transport, din statutul prezentat trebuie sa reiasa explicit efectuarea de transport public de persoane este de activitate al acestuia.

c) autorizatia emisa in baza Decretului-lege nr.54/1990 pentru persoane fizice, din care sa rezulte ca pot efectua transport public de persoane.

d) lista vehiculelor detinute, atestate pentru circulatia pe drumurile publice prin dovada de inspectie tehnica;

e) dovada posibilitatilor de parcare a vehiculelor detinute, care poate fi titlul de proprietate sau contractul de inchiriere, dupa caz;

f) actele persoanei desemnate sa organizeze si sa conduca nemijlocit activitatea de transport, si anume:

- contractul de munca sau conventia civila de prestari servicii inregistrata la Camera de munca teritoriala;

- decizia de munca;

- diploma de studii, care poate fi:

     - de invatamant superior tehnic, specialitatea transport rutier, autovehicule rutiere, management si productie in transporturi, automobile si tractoare sau echivalenta in transorturi auto, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Munici si Protectiei Sociale;

     - de invatamant superior tehnic sau economic cu specializare si in transporturi (economia industriei, constructii si transporturi. mecanica agricola, etc.);

     - de bacalaureat, insotita de carnetul de munca din care sa rezulte cel putin 3 ani vechime de incarare in domeniul transporturilor rutiere, in functiile de inspector cu siguranta circulatiei, sef garaj, contabil, impegat auto, sef autocoloana, tehnician, maistru constructor, revizor tehnic, maistru auto, sofer cu activitate TIR si altele asemenea;

     - de bacalaureat,insotita de certificat de absolvire a unui curs de formare profesionala in domeniul transporturilor rutiere, recunoscut de Ministerul Transporturilor);

     - curriculum vitae al persoanei desemnate, care sa cuprinda functiile indeplinite si durata lor in activitatea de transport rutier'

     - cazier judiciar;

g) cazierul judiciar al administratorului;

h) declaratie pe propria raspundere a administratorului, din care sa reiasa ca indeplineste conditiile prevazute la art.9 lit.a) si b);

i) adeverinta necuprinderii pe lista speciala a Ministerului Finantelor;

j) o scrisoare de bonitate de la unitatea sau unitatile bancare unde are deschise conturi.

     2. Serviciul Licente Transport al municipiului Bucuresti analizeaza dosarul depus de operatorul de transport si, in functie de indeplinirea conditiilor de licentiere, in termen de 15 zile, elibereaza licenta de transport sau comunica in scris refuzul motivat al eliberarii licentei de transport, dupa caz.

     3. Contestatiile operatorului de transport cu privire la refuzul de eliberare a licentei de transport se depun, in termen de 15 zile de la comunicare, la DSP, care are obligatia de a le rezolva in termen de 30 de zile de la prezentare.

     Art.11- Licenta de transport se elibereaza dupa prezentarea documentului de plata a tarifului de eliberare (ordin de plata, foaie de varsamant, recipisa CEC etc.) si a unui angajament scris al administratorului, conform modelului prezentat in anexa nr.2 la prezentele norme.

     Art.12- Anual, o data cu vizarea licentei de transport si a exemplarelor de servicii ale acesteia de catre emitent, persoana desemnata sa conduca si sa organizeze nemijlocit activitatea de transport a operatorului de  transport va fi testata la sediul Serviciului Rutier care a eliberat licenta de transport si/sau SLT.

     Testarea are ca scop verifiacrea cunostiintelor din legile si reglementarile specifice prevazute in caiteul de sarcini al licentei de transport.

     Testul se sustine pe formulare tip grila aprobate de Ministerul Transporturilor.

     In caz de nepromovare a testului, solicitantul este reprogramat in termen de 10 zile pentru o noua testare.

     In conditiile in care nici dupa a doua examinare testul nu ezste promovat, persoana respectiva isi pierde calitatea de organizator al activitatii de transport si este obligata sa urmeze un curs de formare profesionala.

     Art.13- Pierderea sau deteriorarea licentelor de transport se anunta de catre operatorul de transport la SLT, in termen de 15 zile, care va elibera un duplicat, cu plata tarifelor aferente. Pierderea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

 

                  Suspendarea si anularea licentei de transport

 

     Art.14- Licenta de transport se poate suspenda sau anula in caz de abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului sau cand una dintre conditiile impuse pentru obtinerea licentei de transport nu mia este indeplinita.

     Suspendarea licentei de transport se dispune de catre Serviciul Licente Transport in urmatoarele cazuri:

- operatorul de transport nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza dobandirii licentei de transport;

- incalcari repetate ale prevederilor prezentelor norme, sau ale caietului de sarcini al licentei de transport, constatate de organele abilitate sa execute controlul;

- nerespectarea in mod repetat a locului de parcare comunicat;

- reclamatii adresate SLT, din partea beneficiarilor sau a altor organe, privind calitatea prestatiilor realizate, confirmate in scris de detinatorul de licenta si neremediate si constatate de organele abilitate sa execute controlul.

     Licenta de transport suspendata se poate reacorda, la cererea operatorului de transport, astfel:

- prima data, la 3 lui de la data suspendarii;

- a doua oara, la 6 luni de la data suspendarii.

     DSP poate aproba reacordarea licentei de transport suspendata, inaintea termenului stabilit de Serviciul Licente Transport, in conditiile in care se constata incalcarea prezentelor norme, de catre cel care a propus suspendarea.

     Art.15- Anularea licentei de transport se dispune de catre Serviciul Licente Transport, la a treia suspendare sau in urmatorele cazuri:

- falsificarea documentelor de transport de catre operatorul de transport sau angajatii acestuia si utilizarea lor la efectuarea transporturilor.

     Art.16- Impotriva masurii de suspendare sau anulare a licentei de transport, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

     Art.17- In cazul in care masura anularii licentei de tansport ramane definitiva prin hotararea instantei de judecata, Serviciul Licente Transport va proceda la anularea pozitiei respective din Registrul operatorilor de transport rutier.

 

                   Caietul de sarcini al licentei de transport

 

     Art.18- Caietul de sarcini contine si obligatiile pe care operatorul de transport le cunoaste si se angajeaza sa le respecte in organizarea si executarea activitatii de transport.

     Art.19- Caietul de sarcini cuprinde prevederi din:

- legi si reglementari specifice privind activitatea de transport;

- prevederi specifice pentru categoriile si tipurile de transport pentru care se acorda licenta.

     Art.20- Caietul de sarcini anexa la licenta de transport se elibereaza de catre Serviciul Licente Transport, avand acelasi numar si aceeasi perioada de valabilitate ca si licenta de transport pe care o insoteste.

     Art.21- Caietul de sarcini se completeaza de drept cu prevederile legale aparute dupa data intocmirii lui.

     Art.22- Caiteul de sarcini al licentei de transport, al carui model este prezentatin anexa nr.1 la prezentele norme, poate fi modificat si completat de catre DSP ori de cate ori este cazul.

 

                               CAPITOLUL III

                Registrul operatorilor de transport rutier

 

     Art.23- Datele privind operatorii de transport detinatori de licenta de transport se inscriu in Registrul operatorilor de transport rutier, tinut la serviciul Licente Transport, care cuprinde:

- numarul curent;

- denumirea operatorului de transport;

- adresa si numarul de telefon;

- numarul de inregistrare de la Camera de comert, codul fiscal;

- tipul capitalului (de stat, strain, mixt);

- numarul de dpsar la Serviciul Licente Transport;

- data eliberarii licentei de transport;

- seria si numarul licentei de transport si numarul exemplarelor de serviciu;

- vizele anuale;

- semnatura de primire a licentei;

- numele si prenumele administratorului;

- persoana desemnata de operatorul de transport pentru organizarea si conducerea nemijlocita a activitatii de taransport;

- suspendarea, contestatiile, modul de rezolvare;

- sanctiunile;

- alte mentiuni.

     Registrul in care se trec aceste date va avea filele numerotate, legate si sigilate.

     Datele cuprinse in Registrul operatorilor de transport rutier se vor pastra si pe suport magnetic la sediul Serviciului Licente Transport, ca parte din banca de date a acestuia.

     La expirarea perioadei de valabilitate a licentei de transport, operatorului de transport i se elibereaza o noua licenta, in conditiile reactualizarii dosarului initial, cu pastrarea numarului din Registrul operatorilor de transport rutier.

 

                             CAPITOLUL IV

                          Licenta de executie

                             Generalitati

 

     Art.24- Licenta de transport este documentul prin care operatorul de transport rutier poate sa execute anumite categorii si tipuri de transport rutier, in conformitate cu caietele de sarcini.

     Licenta de transport poate fi, licenta de executie pentru vehicul si licneta de executie pentru traseu.

     Art.25- Sunt obligati sa detina licenta pentru traseu operatorii de transport care efectueaza transport de persoane prin servicii regulate.

     Art.26- Licentele de executie pentru vehicul sunt emise de catre Serviciul Licente Transport, pentru o perioada de pana la un an, dar nu mai putin de 3 luni, operatorilor de transport detinatori ai licentelor de transport.

 

                    A. Licente de executie pentru traseu

 

     Art.27- Transportul de persoane prin servicii regulate in regim maxi-taxi, se poate executa de catre operatorul de transport in baza licentei de traseu numai cu vehicule special destinate acestui scop si anume: autobuze sau microbuze.

     Modelul licentei pentru traseu este prezentat in anexa nr.1b), la prezentele norme.

     Art.28- Licenta pentru traseu da dreptul operatorului sa efectueze transport de persoane numai insotita de caietul de sarcini, al carui model este prezentat in anexa nr.3 la prezentele norme.

     Art.29- Totalitatea traseelor pe care se realizeaza sau se solicita executarea transportului de persoane formeaza "Programul de transport persoane prin servicii regulate".

     Administratorul "Programului de transport persoane prin servicii regulate" este Seviciul Licente Transport.

     Art.30- Traseele pe care se executa transportul de persoane si cursele prin care se realizeaza acestea se pot propune de catre:

- DSP - DTDSC - SLT;

- detinatorii de licente de transport public.

     Art.31- Graficul de circulatie in baza caruia se desfasoara cursele pe trasee se intocmeste si se propune de catre:

- Serviciul Licente Transport pentru traseele oferite de acesta;

- operatorii de transport, pentru traseele propuse de catre acestia.

     Capetele de linie si statiile de traseu trebuie sa indeplineasca conditiile minime prevazute in caietul de sarcini si sa fie avizate in acest sens de catre Comisia Tehnica de Circulatie din cadrul Primariei municipiului Bucuresti.

     Art.32- Gruparea traseelor se va face,astfel incat sa se evite suprapunerea grupei respective cu alte trasee sau grupe de trasee independente, cu exceptia posrtiunilor in care reteaua stradala nu permite acest lucru.

     In cazul portiunilor de drum comune mai multor trasee sau grupe de trasee suprapunerea nu trebuie sa depaseasca 10% din traseu, sau lungimea de 1 km.

     Art.33- Proiectul programului de transport cuprinde:

a) lista nominala a traseelor, sau a grupelor de trasee propuse;

b) pentru fiecare traseu, capete de linie, numarul de curse zilnice si graficul de circulatie;

d) numarul de vehicule necesare pentru deservirea traseului, sau a grupelor de trasee, inclusiv vehicule de rezerva.

     Licentele de traseu si caietele de sarcini aferente traseelor sau grupelor de trasee cuprinse in programul de transport se ofera public pentru contractare, pana la data de 15 noiembrie a anului in curs, pentru anul urmator.

     Oferta publica pentru contractarea licentelor de traseu se face prin afisarea la sediul Serviciul Licente Transport si anunt in presa, cu minim 15 zile inaintea afisarii.

 

         A 1. Emiterea licentei pentru traseu pentru transport

                public de persoane prin servicii regulate

 

     Art.34- Serviciul Licente Transport elaboreaza proiectul programului de transport persoane prin servicii regulate in regim maxi-taxi, pe teritoriul municipiului Bucuresti.

     Art.35- Programul de transport persoane in regim maxi-taxi se inainteaza spre avizare Comisiei Tehnice de Circulatie a Primariei municipiului Bucuresti.

     Art.36- Dupa avizarea programului de transport persoane de catre Comisia Tehnica de Circulatie, dar nu mai tarziu de 15 noiembrie Serviciul Licente Transport facepublice traseele si grupele de trasee operatorilor de transport, prin afisare la sediul acestuia si anunt in presa cu minim 15 zile inaintea afisarii.

     Art.37- Cererea pentru obtinerea unei licente de executie pentru traseu sau grupa de trasee poate fi depusa de un operator sau de o asociatie de operatori de transport.

     In cazul asociatiei de operatori de transport, acesta va prezenta, odata cu cererea de solicitare, contractul de asociere, legal intocmit, si turnusul de executare a curselor din caietul de sarcini, semnat si parafat de toti membrii asociatiei.

     Art.38- Asociatia de operatori de transport se constituie in conditiile legii si poate avea sau nu personalitate juridica. Membrii asociati vor fi in totalitate detinatori de licente de transport si de licente de executie pentru vehiculele cu care participa la asociere.

     In cazul in care asociatia nu are personalitate juridica ea va fi reprezentata in relatiile cu Serviciul Licente Transport de unul din asociati, desemnat de comun acord de membrii asociatiei si mentionat ca atare in contractul de asociere.

     Licenta de traseu se elibereaza pe numele acestuia.

     Art.39- Contractul de asociere va cuprinde in mod obligatoriu:

- denumirea operatorilor de transport;

- seria si numarul licentei de transport pentru fiecare operator de transport in parte;

- seria  si numarul licentelor de executie pentru vehiculele cu care participa la asociere;

- precizarea asociatului care reprezinta asociatia in relatia cu Serviciul Licente Transport, cu mentiune ca aceasta pozitie nu-i confera avantaje in relatiile cu ceilalti asociati;

- precizarea faptului ca toti membrii asociatiei cunosc prevederile caietului de sarcini si se obliga sa le respecte.

     Art.40- In termen de 40 de zile de la afisarea programului de transport, a ofertei de licente si a caietului de sarcini care le insotesc, solicitantii pot depune cereri pentru obtinerea acestora. Modelul cererii este cel prezentat in anexa nr.4 la prezentele norme.

     Art.41- Operatorii de transport care doresc sa execute unul sau mai multe trasee sau grupe de trasee vor depune la Serviciul Licente Transport, pentru fiecare dintre acestea, un dosar care cuprinde:

- traseul sau grupa de trasee solicitata;

- lista autovehiculelor pentru care detin licente de trasnport, aflate in administrare, care vor fi utilizate pe traeul sau grupa de trasee solicitata, corespunzatori numarului de autovehicule precizat in oferta afisata. Nu este permisa inscrierea unui autovehicul pe mai multe liste, in diferite dosare, decat in cazul in care acesta se constituie in rezerva.

     Pentru autovehicule operatorii de transport trebuie sa prezinte urmatoarele

documente, care stau la baza emiterii licentei de executie pentru traseu;

- cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare din care sa rezulte caracteristicile constructive ale vehiculului;

- talonul - anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila.

     Pentru conformitate, documentele vor fi prezentate la sediul Serviciului Licente Transport, in original si copie.

     In cazul expirarii valabilitatii inspectiei tehnice periodice, operatorul de transport are obligatia reannoirii imediate a acesteia.

     Art.42- La Serviciul Licente Transport se va deschide un registru de evidente, care va cuprinde informatii despre toate vehiculele ce efectueaza transporturi pe teritoriul municipiului Bucuresti, ca parte componenta a bancii de date.

     Datele inscrise vor fi:

- numarul curent;

- operatorii de transport;

- numarul de inmatriculare;

- marca;

- tipul;

- anul fabricatiei;

- masa proprie;

- masa totala autorizata;

- caracteristicile constructive;

- amenajarile speciale;

- seria, numarul si tipul licentei de executie;

- numarul de locuri pe scaune, inclusiv al soferului.

     Informatiile vor fi pastrate si pe suport magnetic.

     Art.43- Traseele sau grupele de trasee pentru care s-a depus o singura cerere se atribuie solicitantului.

     Art.44- In cazul in care pentru un traseu sau grupa de trasee s-au depus doua sau mai multe cereri, se convoaca toti solicitantii. Acestia se pot asocia si vor alcatui turnusul de executare a curselor din caietul de sarcini, vizat de toti membrii asociatiei.

     In cazul imposibilitatii alcatuirii turnusului conform paragrafului anterior, pentru fiecare operator de transport sau asociatie de operatori de transport, se acorda un punctaj in functie de criteriile prezentate in anexa nr.5 la prezentele norme.

     Metodologia de punctare este prevazuta in anexa nr.6 la prezentele norme.

     Operatorului de transport sau asociatiei de operatori de transport care obtine punctajul cel mai mare li se atribuie licenta de traseu in cauza.

     Operatorul de transport sau asociatia de operatori de transport plasata pe locurile urmatoare au acces doar la traseele ramase nesolicitate.

     Art.45- Licentele de traseu care nu au fost solicitate raman in continuare "oferta deschisa", ele putand fi obtinute in orice moment de catre operatorii de transport existenti sau nou infintati.

     Art.46- Operatorii de transport pot propune infiintarea de noi trasee, licentele pentru acestea fiindu-le atribuite in urmatoarele conditii:

- posibilitatea armonizarii graficului de circulatie propus cu graficele de circulatie existente;

- avizarea modificarii programului de transport de catre Comisia Tehnica de Circulatie a Primariei municipiului Bucuresti;

- respectarea art.32 si 61.

     Art.47- Licenta de traseu se elibereaza in numarul de exemplare corespunzator numarului de vehicule utilizate pentru efectuarea tuturor curselor prevazute in caietul de sarcini.

     Art.48- Cursele dubluri efcetuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de calatori existent temporar in punctele de imbarcare sau pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul ramas imobilizat in traseu nu se considera curse noi; acestea se efectueaza dupa acelasi grafic ca si al cursei dublate, in urmatoarele conditii:

- depasirea capacitatii de preluare a autobuzului/microbuzului initial;

- mentionarea in foaia de parcurs a caracterului ocazional al cursei;

- existenta la bord a unei copii de pe licenta de traseu si de pe caietul de sarcini al acesteia.

     Art.49- Operatorul de transport poate solicita Serviciului Licente Transport suplimentarea numarului de curse sau modificarea graficului de circulatie pe traseul pe care il detine (cu licenta). Aprobarea modificarilor se poate acorda in conditiile in care noul caiet de sarcini al licentei nu implica modificari si in caietele de sarcini ale altor operatori de transport.

     Art.50- Pentru satisfacerea unor necesitati d einteres public, lucrari retele edilitare, avarii in retea, introduceri de sensuri unice, devieri de circulatie etc. Serviciul Licente Transport poate face modificari in caietul de sarcini al licentei pentru traseu, operatorul de transport detinator al licentei respective fiind obligat sa le aplice. Refuzul acestuia se considera ca si in cazul nerrspectarii caietului de sarcini.

     Art.51- Caietul de sarcini insoteste, in original, licenta de traseu pe toata durata efectuarii transportului si cuprinde:

a) graficul de circulatie, pentru toate cursele ce urmeaza a fi efectuate in baza licentelor respective;

b) perioada de valabilitate a licentei de traseu in care detinatorul are dreptul, dar si obligatia executarii cursei respective cu periodicitatea stabilita, indiferent de fluxul de pasageri;

c) numarul minim de autobuze active si de rezerva necesar pentru realizarea tuturor curselor prevazute a se executa sub acoperirea licentei de traseu respective;

d) conditiile de confort minim ce trebuie asigurat pentru fiecare cursa;

e) alte conditii privind securitatea si calitatea curselor respective.

 

                 A 3. Renuntarea sau retragerea licentei pentru traseu

 

     Art.52- Renuntarea la licenta pentru traseu se poate face in urmatoarele cazuri:

a) incetarea activitatii de operator;

b) incetarea activitatii de transport a operatorului de transport;

c) lipsa bazei materiale;

d) renuntarea de catre operatorul de transport, ca urmare a unor considerente proprii, ca: interese economice, preluarea altor licente de traseu, etc.

     In cazul renuntarii la licenta pentru transport, operatorul de transport este obligat sa anunte Serviciul rutier emitent si SLT si si publicul calator, cu minim de 30 de zile inainte de oprirea curselor pe traseul respectiv.

     Art.53- Retragerea licentei pentru traseu de catre Serviciul Licente Transport se poate face in urmatoarele cazuri:

a) incetarea activitatii ca operator de transport;

b) incetarea activitatii de transport a operatorului de transport;

c) suspendarea licentei de transport detinute de operatorul de transport;

d) sanctiuni repetate, aplicate conf.OG nr.44/1997 si prezentele norme;

e) incalcarea repetata a prevederilor caietului de sarcini al licentei de traseu

f) reclamatii repetate ale publicului calator privind calitatea prestatiilor, constatate si sesizate in scris de catre Serviciul Licente Transport executantului si neremediatein termenul prevazut.

     Art.54- In cazul retragerii licentei de traseu sau pentru o grupa de trasee operatorul de transport va fi instiintat de Serviciul Licente Transport cu 30 de zile inainte de aplicarea efectiva a acestei masuri.

     Operatorul de transport poate contesta masura suspendarii, in termen de 15 zile de la comunicare la Serviciul Licente Transport.

     In cazul in care masura aplicata este confirmata, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conf.Legii nr.29/1990 a contenciosului administrativ.

     Dupa hotararea definitiva de retragere a licentei de traseu, de catre instanta de judecata, traseul se va oferi spre licitare operatorilor de transport care nu au obtinut trasee la licitatia efectuata anterior.

     La fel se va proceda si in cazul in care operaorul de transport renunta la executarea curselor pe traseul sau grupa de trasee obtinuta prin licitatie.

     Art.55- Pentru o perioada de 30 de zile de la comunicarea deciziei definitive a instantei de judecata de retragere a licentei pentru traseu, operatorul de trasnport are obligatia sa efectueze cursele programate pe traseele sau grupa de trasee respectiva.

     Art.56- Pierderea sau deteriorarea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport la Serviciul Licente Transport, in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata      tarifelor aferente. Pierderea licentelor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a III-A.

 

                      B. Licenta de executie pentru vehicul

          (pentru vehicule de rezerva, necesare acoperirii traseelor)

 

     Art.57- Licenta de executie pentru vehicul se emite nominal pentru fiecare dintre microbuzele si autobuzele de rezerva, necesare acoperirii traseelor cu inspectia tehnica valabila, indiferent de capacitatea de transport, si este netransmisibila. Metodele de licente sunt prevazute in anexa nr.1c.

     Documentele care stau la baza emiterii licentei de executie pentru vehicul sunt:

- cartea de identitate sau certificatul de inmatriculare din care sa rezulte caracteristicile constructive ale vehiculului;

- talonul - anexa la certificatul de inmatriculare, cu inspectia tehnica valabila;

     Pentru conformitate, documentele vor fi prezentate la sediul Serviciului Licente Transport, in original si in copie.

     In cazul expirarii valabilitatii inspectiei tehnice periodice, operatorul de transport are obligatia reannoirii imediate a acesteia.

     Art.58- La Serviciul Licente Transport se va deschide un registru de evidente, care va cuprinde informatii despre vehiculele ce efectueaza transporturi pe teritoriul municipiului Bucuresti, ca parte componenta a bancii de date.

     Datele inscrise vor fi:

- numarul curent;

- operatorul de transport;

- numarul de inmatriculare;

- marca;

- tipul;

- anul fabricatiei;

- masa proprie;

- masa totala autorizata;

- caracteristicile constructive;

- amenajarile speciale;

- seria, numarul si tipul licentei de executie;

- numarul de locuri pe scaune, inclusiv al soferului.

     Informatiile vor fi pastrate si pe suport magnetic.

     Art.59- Serviciul Licente Transport, in termen de 10 zile de la depunerea tuturor documentelor prevazute, emite licentele de executie pentru vehiculele de rezerva necesare acoperirii traseelor, sau comunica in scris operatorului de transport refuzul motivat al emiterii licentei de executie pentru vehicul.

     Art.60- Operatorul de transport, impreuna cu persoana imputernicita, atestata pentru conducerea si organizarea nemijlocita a activitatii de transport raspund de utilizarea licentelor de executie pentru vehicul si instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor in conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

     Art.61- Utilizarea de catre o alta persoana juridica sau fizica, detinatoare de licenta de transport, a licentei de executie pentru vehicul apartinand unui alt operator de trasnport nu este permisa.

     Licenta de executie pentru vehicul, eliberata in baza licentei de transport, da dreptul efectuarii de transporturi numai operatorului de transport caruia i-a fost eliberata.

     Art.62- Renuntarea la licenta de executie pentru vehicul se poate face in urmatoarele cazuri:

a) incetarea activitatii ca operator de transport;

b) vehiculul nu mai indeplineste conditiile tehnice care au stat la baza acordarii licentei de executie.

     Art.63- Licenta de executie pentru vehicul poate fi suspendata de emitent in cazul in care nu sunt respectate conditiile impuse la eliberare.

     Art.64- Contestatia impotriva masurii de suspendare sau anulare a licentei de executie pentru vehicul se depune, in termen de 15 zile de la comunicare, la Serviciul Licente Transport.

     Art.65- In cazul in care masura aplicata este confirmata de Serviciul Licente Transport, operatorul de transport se poate adresa cu plangere instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.

    Art.66- Licenta de executie pentru vehicul se restituie dupa ce operatorul de transport face dovada ca au fost inlaturate cauzele care au condus la retragerea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

     Art.67- Durata de valabilitate a licentei de executie pentru vehicul este de un an de la data eliberarii ei, fara a depasi perioada de valabilitate a licentei de trasnport. Se pot emite licente de executie pentru vehicul pe o perioada limitata de timp, dar nu mai putin de 3 luni de la data emiterii.

     Art.68- Pierderea sau deteriorarea licentelor de executie pentru vehicul se comunica la Serviciul Licente Transport in termen de 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu documente noi, cu plata tarifelor aferente. Licentele pierdute sau sustrase se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea III.

 

                              CAPITOLUL V

    Tarife pentru prestatiile efectiate de catre Serviciul Licente Transport

 

     Art.69- Pentru prestatiile efectuate de Seviciul Licente Transport, in activitatea de eliberare a licentelor se percep tarife diferentiate, aprobate de CGMB.

     Metodologia de aplicare a tarifelor este prezentata in anexa nr.10, iar nivelul actual al acestora este cel din anexa nr.11 la prezentele norme.

     Art.70- Sumele datorate pentru operatiunile ocazionate de dobandirea licentelor se achita de catre operatorii de transport interesati, in conturile CGMB deschise la unitatile bancare.

     Art.71- Modificarile tarifelor se face trimestrial functie de coeficientul de inflatie publicat in Buletinul statistic editat de Comisia Nationala de Statistica, de prevederile legislative nou-aparute si se aplica de catre Primarul General.

 

                             CAPITOLUL VI

        Metodologia de supraveghere si control al modului de respectare                 

                    a prevederilor prezentelor norme

 

     Art.72- Serviciul Licente Transport executa controlul privind respectarea prevederilor prezentelor norme, in baza autorizatiilor de control emise de DSP, corespunzator graficului lunar de control, aprobat de seful serviciului. In cazul unor situatii desosebite, la sesizari sau la dispozitii exprese din partea DSP, controalele pot fi facute in afara graficului.

     Art.73- In graficul lunar de control se vor prevedea obligatoriu actiuni de control cu privire la:

a) verificarea modului de utilizare a licentelor de catre operatorii de transport;

b) verificarea transporturilor pentru care normele prevad obligativitatea existentei licentelor;

c) verificarea modului de respectare a caietelor de sarcini, inclusiv cele privind efectuarea transporturilor de persoane pe traseele atribuite;

d) verificarea executarii de transporturi de persoane pe traseele pentru care operatorii de transport respectivi nu au primit licente de traseu sau pe traseele modificate fara avizul organelor in drept;

e) verificarea existentei documentelor de transport prevazute de prezentele norme;

f) verificarea existentei conditiilor pe baza carora operatorii de transport au obtinut licente.

     Art.74- Obiectivele activitatii de control de la art.73 lit."a" si "f" se verifica la sediul operatorilor de transport, iar cele de lit.b-e se verifica atat la sediul operatorilor de transport, cat si pe drumurile publice.

     Art.75- Controlul se poate efectua prin sondaj sau in totalitate, in functie de perioada si numarul mijloacelor de transport supuse controlului, astfel incat toti operatorii de transport arondati, cu activitate de transport rutier, precum si filialele, sucursalele si punctele de lucru de pe teritoriul municipiului Bucuresti sa fie controlate cel putin o data pe an.

     Art.76- Personalul din cadrul Serviciului Licente Transport va intocmi, in urma controlului efectuat, o nota de constatare, in care va consemna obiectivele acestuia, deficientele constatate si masurile luate.

     Nota de constatare va fi prezentata, imediat dupa intocmire, sefului Serviciului Licente Transport, care va dispune masuri in conformitate cu competentele ce ii revin. Evidenta notelor de constatare se va tine intr-un registru special.

     Art.77- Supravegherea si controlul modului de respectare a prezentelor norme poate fi efectuat si de:

- persoane imputernicite de Primarul General in acest scop;

- ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de circulatie;

- personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului de Finante conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control din carul Oficiului Concurentei si Protectia Consumatorilor;

- personalul cu atributii de control al operatorilor de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii acestuia.

     Personalul cu atributii de control, stabilit de catre Primarul General, poate efectua controlul pe baza de grafic sau ocazional, ca urmare a unor sesizari sau dispozitii exprese.

     Tematica de control cuprinde, de regula, obiectivele prevazute pentru Serviciul Licente Transport.

     In functie de situatiile ivite, tematica de control se poate completa si cu alte obiective.

     Controlul exercitat de actre personalul imputernicit se face pe baza de autorizatie, delegatie sau imputernicire.

 

                             CAPITOLUL VII

      Metodologia de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute

                         de prezentele norme

 

     Art.78- Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezentele norme se face de catre:

- inspectori si Serviciului Licente Transport;

- persoane imputernicite de Primarul General in acest scop;

- ofiterii si subofiterii de politie din cadrul serviciilor de circulatie;

- personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor, conform competentelor acordate;

- personalul cu atributii de control din cadrul Oficiului Concurentei si Protectiei Consumatorilor;

- personalul cu atributii de control al operatorilor de transport rutier, numai pentru vehiculele proprii acestuia.

     Art.79- Constatatorii prevazuti la art.79, primesc carnete chitantiere, precum si carnete de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

     Art.80- Eliberarea si evidenta autorizatiilor de control, a carnetelor chitantiere, precum si a carnetelor de procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se fac la nivelul institutiilor emitente, inregistre separate, cu respectarea regulilor privind evidenta si circuitul imprimatelor cu regim special.

     Art.81- Constatar