Hotărârea nr. 162/1998

HOTARAREnr. 162 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 162 din 08/20/1998 privind modificarea Hot.CLMB nr.18/1993
HOT. 162 20/08/1998
HOTARIRE numar 162 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 162 din 08/20/1998

privind modificarea Hot.CLMB nr.18/1993

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                               HOTARARE

   privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bucuresti

    nr.18/1993, privind autorizarea circulatiei autovehiculelor destinate

     transportului de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora din

                municipiul Bucuresti si stabilirea taxelor

               pentru eliberarea autorizatiei de transport

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.18/1993, referitoare la autorizarea circulatiei autovehiculelor destinate transportului de bunuri in zona interzisa circulatiei acestora din municipiul Bucuresti si stabilirea taxelor pentru eliberare autorizatiei de transport;

     Tinand cont de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

     Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."k" si "l" si al art.29 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, se modifica Hotararea Consiliului Local al municipiului Bucuresti nr.18/1993, dupa cum urmeaza:

     - Art.3, alin.3- se elimina "25.000 lei" si se inlocuieste cu "500.000 lei"

     - Art.4- se elimina "5.000 lei" si se inlocuieste cu "50.000 lei";

     - Art.6- Va avea urmatorul cuprins: :sumele incasate din taxele prevazute la art.3 si 4 se fac venit la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti".

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                  SECRETAR,

             Radu Florin Dumbraveanu           Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.162