Hotărârea nr. 161/1998

HOTARAREnr. 161 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 161 din 08/20/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -microcentre comerciale amplasate pe dom.privat al mun.Bucuresti
HOT. 161 20/08/1998
HOTARIRE numar 161 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 161 din 08/20/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -microcentre comerciale amplasate pe dom.privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

                            

                                  HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

        provizorii - microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat

                      al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii - microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vor face orbiectul concesionari, conform legii.

     Art.3- Durata cocnesionarii terenurilor mentionate la art.1, se stabileste pe o perioada de 49 de ani pentru functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica.

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                    SECRETAR,

                 Alexandru Popescu                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.161

 

                    A N E X A  LA HOT.NR.161/20.08.1998

                                T A B E L

     cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii -

           microcentre comerciale amplasate pe domeniul privat

                       al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.  Denumire lucrarii              Functiune        Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Pajurei - Str.Presei  microcentru comercial 16/12/98     299/98

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Liviu Rebreanu 29     microcentru comercial 2/47/98      247/98

================================================================================

       ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

              BUCURESTI,                       SEF SERVICIU,

           arh.Adrian Bold                 arh.Alexandra Fagarasanu