Hotărârea nr. 160/1998

HOTARAREnr. 160 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 160 din 08/20/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie definitiva amplasata pe teren propr.persoana juridica+dom.public al mun.Bucuresti
HOT. 160 20/08/1998
HOTARIRE numar 160 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 160 din 08/20/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie definitiva amplasata pe teren propr.persoana juridica+dom.public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

     privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

        definitiva amplasata pe teren proprietate persoana juridica+

                domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe teren domeniul public al municipiului Bucuresti si proprietate persoana juridica, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

     Art.2- Terenul ce reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti va face obiectul concesionarii, conform legii.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                SECRETAR,

             Alexandru Popescu               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.160

 

 

                        A N E X A LA HOT. NR. 160/20.08.1998

 

                             T A B E L

          cu planul urbanistic de detaliu cu constructii defintive

           pe teren proprietate persoana juridica+domeniul public

                      al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii       Functiune              Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Cal.Victoriei 38-40     extind.HOTEL MAJESTIC           3CA6/3/98    288/98

                           (S teren solicitat din dom.

                           public = 140 mp)

================================================================================

    ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

          BUCURESTI                           SEF SERVICIU,

       arh.Adrian Bold                    arh.Mariana Rodeanu