Hotărârea nr. 16/1998

HOTARAREnr. 16 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 16 din 01/29/1998 privind preluarea prin transfer cu plata a unor apartamente de la Regia Autonoma "LOCATO"
HOT. 16 29/01/1998
HOTARIRE numar 16 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 16 din 01/29/1998

privind preluarea prin transfer cu plata a unor apartamente de la Regia Autonoma "LOCATO"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                  privind preluarea prin transfer cu plata

              a unor apartamente de la Regia Autonoma "LOCATO"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentul Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Avand in vedere prevederile H.G. nr.740/1990 si H.G. nr. 107/1992, astfel cum a fost modificata si completata prin H.G. nr.417/1997;

     Tinand seama de dispozitiile Legii nr.85/1992 si ale Legii nr.114/1996;

     In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba preluarea prin transfer, cu plata, de la Regia Autonoma "LOCATO" a apartamentelor ce se disponibilizeaza de aceasta, intrucat nu pot fi utilizate potrivit obiectului sau de activitate.

     Apartamentele vor fi preluate pe masura disponibilizarii si in limita fondurilor prevazute in listele de investitii anexe la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti, la pozitia "achizitii imobile".

 

     Art.2- Bunurile mentionate la art.1 se transfera la valoarea de inventar la 01.01.1990, nereevaluata, pretul stabilindu-se la valoarea ramasa neamortizata la data actului de transfer.

 

     Art.3- Apartamentele preluate - inclusiv ocupate pe baza de conventii - anexe (accesorii) la contractul de munca, se includ in fondul locativ administrat de Consiliul General al municipiului (Primaria municipiului Bucuresti) prin Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar urmand a fi repartizate, inchiriate si dupa caz, valorifcate in conditiile actelor normative in vigoare.

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                 Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.16