Hotărârea nr. 159/1998

HOTARAREnr. 159 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 159 din 08/20/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive ampl.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.public al mun.Buc.
HOT. 159 20/08/1998
HOTARIRE numar 159 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 159 din 08/20/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive ampl.pe terenuri propr.pers.fizice/juridice si dom.public al mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

    definitive amplasate pe terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice

              si domeniului public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenul proprietatea persoanelor fizice/juridice si domeniul public al municipiului Bucuresti conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti vor face obiectul concesionarii, conform legii.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                                SECRETAR,

            Radu Florin Dumbraveanu           Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.159

 

                         ANEXA LA HOT.159/20.08.1998

 

                                 T A B E L

          cu planurile urbanistice de detaliu cu constructii definitive

            pe proprietate persoana fizic/juridica si domeniul public

                          al municipiului Bucuresti

===============================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii            Functiune         Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. Str.Stirbei Voda 172-174  scara suplimentara de acces  2M4/3/98   291/98

                             S = 17 mp

 

     SECTOR 3

2. Str.Nerva Traian 7        extindere magazin carne      23M2/2/98  288/98

                             S = 26 mp

3. Str.Nerva Traian 7        extindere magazin tricotaje  23M2/1/98  289/98

                             S = 33 mp

================================================================================