Hotărârea nr. 158/1998

HOTARAREnr. 158 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 158 din 08/20/1998 privind transm.din adm.PMB in adm.Prim.sect.5 a unui teren in supr.de 7800 mp, situat in Sos.Alexandriei 22-24 destinat ampl.unei piete agroalimentare
HOT. 158 20/08/1998
HOTARIRE numar 158 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 158 din 08/20/1998

privind transm.din adm.PMB in adm.Prim.sect.5 a unui teren in supr.de 7800 mp, situat in Sos.Alexandriei 22-24 destinat ampl.unei piete agroalimentare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

    privind transmitearea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti

     in administrarea Primariei Sectorului 5 - Bucuresti a unui teren in

          suprafata de 7800 mp, situat in Sos.Alexandriei nr.22-24

              destinat amplasarii unie piete agroalimentare

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si a solicitarii Primariei Sectorului 5-Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g" ale art.28(2) si art.77 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se transmite din administrarea Primariei municipiului Bucuresti in administrarea Primariei sectorului 5 - Bucuresti, terenul in suprafata de 7800 mp, situat in Sos.Alexandriei nr.22-24, conform planului anexat, destinat amplasarii unie piete agroalimentare.

     Art.2- Schimbarea destinatiei terenului, atrage de drept, revenirea lui in administrarea Primariei municipiului Bucuresti.

     Art.3- Pentru terenul indicat la art.1 se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a prevederilor art.20, lit."h" din Legea nr.69/1991 a administratiei publice locale.

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

        Radu Florin Dumbraveanu                  Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998 Nr.158