Hotărârea nr. 157/1998

HOTARAREnr. 157 din 1998-08-20 HOTARIRE numar 157 din 08/20/1998 privind atribuirea in folosinta gratuita a supr.de 118,26 mp, situata in str. Labirint 75,corp A,Soc.de Cruce Rosie din Romania ptr.sediul Fil.sect.3
HOT. 157 20/08/1998
HOTARIRE numar 157 din 08/20/1998

HOTARIRE numar 157 din 08/20/1998

privind atribuirea in folosinta gratuita a supr.de 118,26 mp, situata in str. Labirint 75,corp A,Soc.de Cruce Rosie din Romania ptr.sediul Fil.sect.3

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

       privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 118,26 mp,

    situata in str.Labirint 75, corp A, Societatii de Cruce Rosie din Romania

                      pentru sediul Filialei sector 3

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general precum si Nota Directiei Generale de Asistenta Sociala;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile Legii nr.139/1995, privind Societatea Nationala de Cruce Rosie;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", "n" si "r" si ale art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 5 (cinci) ani, Societatii de Cruce Rosie din Romania, pentru sediul Filialei Sectorului 3, imobilul corp A situat in str.Labirint nr.75, sectorul 3, reprezentand 6 camere in suprafata de 118,26 mp.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

            Radu Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 20.08.1998

Nr.157