Hotărârea nr. 156/1998

HOTARAREnr. 156 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 156 din 08/06/1998 privind completarea art.47 din Regulamentul de functionare al C.G.M.B. aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.158/04.09.1997
HOT. 156 06/08/1998
HOTARIRE numar 156 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 156 din 08/06/1998

privind completarea art.47 din Regulamentul de functionare al C.G.M.B. aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.158/04.09.1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

          privind completarea art.47 din Regulamentul de functionare al

           Consiliului General al municipiului Bucuresti aprobat prin

                    Hotararea C.G.M.B. nr.158/04.09.1997

 

     Avand in vedere expunerea de motive prezentata de Comisia pentru legalitate, apararea oridei publice, respectarea drepturilor cetatenesti;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate a;e Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile din Anexa nr.II.1, cap.2 (Nota) la Legea nr.154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugeta si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."b", art.28 si ale art.101 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Art.47 din Regulamentul de functionare al Consiliului General al municipiului Bucuresti, aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.158/04.09.1997, se completeaza cu alin.2, in urmatoarea formulare:

     "Consilierii vor participa la cinci sedinte organizate, respectiv 4 sedinte de comisii si o sedinta ordinara de plen".

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA,

                                               SECRETAR,

            Radu-Florin Dumbraveanu        Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.156