Hotărârea nr. 152/1998

HOTARAREnr. 152 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 152 din 08/06/1998 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul V 4 din Ansamblul 13 Septembrie
HOT. 152 06/08/1998
HOTARIRE numar 152 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 152 din 08/06/1998

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul V 4 din Ansamblul 13 Septembrie

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                              HOTARARE

              privind aprobarea studiului de fezabilitate

             pentru blocul V 4 din Ansamblul 13 Septembrie

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Depatamentul Economic, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul V4 din Ansamblul 13 Septembrie;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In baza avizului Consiliului Tehnico-Economic al Primariei municipiului Bucuresti nr.97/17.10.1997 si acordul Ministerului Finantelor nr.548/1998;

     In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice nr.72/1996 si ale Legii bugetului de stat pe anul 1997 nr.72/1997, art.61, anexa 18, art.2, pct."a";

     In temeiul art.20, pct.20, pct.2, lit."m" din Legea administratiei locale nr.69/1991,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                        Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) al obiectivului de investitii bloc V 4 din Ansamblul de locuinte 13 Septembrie, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa la prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                               SECRETAR,

           Radu Florin Dumbraveanu         Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.152

 

                          ANEXA LA HOT.152/06.08.1998

 

                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

Obiectiv:         Bloc V4 Ansamblul 13 Septembrie;

Beneficiar:       Consiliul General al municipiului Bucuresti;

Proiectant:       S.C.Proiect Bucuresti - S.A.;

Faza:             Studiul de fezabilitate;

Valoarea totala a investitiei (preturi noiembrie 1997):15.876.000 mii lei;

     din care:

Constructii montaj:       13.891.000 mii lei

Numar de apartamente: 48 apartamente