Hotărârea nr. 150/1998

HOTARAREnr. 150 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 150 din 08/06/1998 priv.conces.cu licitatie pe o per.de 49 ani a unui teren in supraf.de 965 mp sit.in str.Amiral Balescu 31A,sect.1,Buc.,constr.locuinte si birouri
HOT. 150 06/08/1998
HOTARIRE numar 150 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 150 din 08/06/1998

priv.conces.cu licitatie pe o per.de 49 ani a unui teren in supraf.de 965 mp sit.in str.Amiral Balescu 31A,sect.1,Buc.,constr.locuinte si birouri

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                               HOTARARE

       privind concesionarea cu licitatie pe o perioada de 49 de ani

     a unui teren in suprafata de 965 mp situat in strada Amiral Balescu

  nr.31A, sector 1, Bucuresti, in vederea construirii de locuinte si birouri

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si referatul de specialitate a Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Avand in vedere certificatul de urbanism nr.43A/62627/19.05.1998 emis de Consiliul General al municipiului Bucuresti - Departamentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In conformitate cu prevederile art.10, 13, alin.4, 14 si 19 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba concesionarea cu licitatie pe o perioada de 49 de ani a unui teren in suprafata de 965 mp situat in str.Amiral Balescu nr.31A, sector 1, Bucuresti, in vederea construirii de locuinte si birouri.

     Licitatia se va organiza de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Investitii.

 

     Art.2- Pretul de pornire al licitatiei se va determina de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar pe baza prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.218/04.12.1997 la data publicarii in presa a anuntului licitatiei.

 

     Art.3- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractele de concesiune, cu respectarea contractului cadru aprobat prin Dispozitia Primarului General al municipiului Bucuresti nr.872/1996.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

      Radu Florin Dumbraveanu               Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.150