Hotărârea nr. 149/1998

HOTARAREnr. 149 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 149 din 08/06/1998 privind corpul de cladire situat in str.Iuliu Barasch, nr.15, sector 3
HOT. 149 06/08/1998
HOTARIRE numar 149 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 149 din 08/06/1998

privind corpul de cladire situat in str.Iuliu Barasch, nr.15, sector 3

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

     privind corpul de cladire situat in str.Iuliu Barasch nr.15, sector 3

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul nr.2564/12.06.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul art.20, lit."g", art.84 (1) si ale art.86 din legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Corpul de caldire situat in municipiul Bucuresi, str.iuliu Barasch nr.15, sector 3 compus din cladire in suprafata desfasurata de 1742 m.p. si curtea acestuia in suprafata de 535 m.p. si reprezentand extinderea Teatrului Evreiesc de Stat, obiectiv de investitii finantat de la bugetul local in perioada 1991-1997 di finalizat la data de 31.12.1997, se da in administratie, incepand cu data de 1 ianuarie 1998, Teatrului Evreiesc de Stat si a Fundatiei "Ronald S.Lauder, Romania" dupa cum urmeaza:

     a) o cota parte din cladire, in suprafata desfasurata a cladirii, in suprafata de 945 m.p. reprezentand 54,25% din suprafata desfasurata a cladirii situata la etajele 1, 2 la mansarda si pod, in administrarea Teatrului Evreiesc de Stat;

     b) o cota parte din cladire, in suprafata de 797 m.p., reprezentand 45,75% din suprafata desfasurata a cladirii, situata la subsol, parter, etajele 1 si 2, se da in folosinta gratuita a Fundatiei "Ronald S.Lauder, Romania" pentru desfasurarea activitatii gradinitei de copii, in regim de asezamant public, precum si curtea aferenta gradinitei in suprafata de 535 m.p., pe termen de 49 de ani.

 

     Art.2- Predarea - primirea bunurilor astfel transmise se va face pe baza de proces-verbal incheiat intre reprezentantii autorizati ai Primariei municipiului Bucuresti, conducerea Teatrului Evreiesc de Stat si conducerea Fundatiei "Ronald S.Lauder, Romania".

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

          Radu Florin Dumbraveanu                Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.149