Hotărârea nr. 148/1998

HOTARAREnr. 148 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 148 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructii provizorii - garaje+parcaje+comert - amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti
HOT. 148 06/08/1998
HOTARIRE numar 148 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 148 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructii provizorii - garajeꖪ㞾犉麮 - amplasate pe domeniul privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                              HOTARARE

             privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

           pentru constructii provizorii - garajeꖪ㞾犉麮

           amplasate pe dmeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aprba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii - garajeꖪ㞾犉麮 - amplasate in str.Targul Neamt, sector 6, pe domeniul privat al municipiului Bucuresti.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

          Radu Florin Dumbraveanu               Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.198

Nr.148