Hotărârea nr. 147/1998

HOTARAREnr. 147 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 147 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie - cabina poarta amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 147 06/08/1998
HOTARIRE numar 147 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 147 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie - cabina poarta amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

            privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

              pentru constructie provizorie - cabina poarta

          amplasata pe domniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie - cabina poarta amplasata in str.G-ral Dragalina nr.20, sector 5, pe domeniul public al municipiului Bucuresti.

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

          Radu Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.147