Hotărârea nr. 146/1998

HOTARAREnr. 146 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 146 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru panou publicitar electronic dinamic MEDIASTAR si amplas.pe domeniul public al mun.Bucuresti
HOT. 146 06/08/1998
HOTARIRE numar 146 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 146 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru panou publicitar electronic dinamic MEDIASTAR si amplas.pe domeniul public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

             privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

           pentru panou publicitar electronic dinamic MEDIASTAR

     si amplasarea acestuia pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive al primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1995, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru panou publicitar electronic dinamic MEDIASTAR si amplasarea acestuia pe domeniul public al municipiului Bucuresti in Piata Unirii : Str.Halelor corl cu Splaiul Unirii, sector 3 si care are ca beneficiar firma S.C.EXCESS TRADE S.R.L.

     Art.2- Terenul va face obiectul concesionarii prin licitatie.

 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

        Radu Florin Dumbraveanu                 Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.146