Hotărârea nr. 145/1998

HOTARAREnr. 145 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 145 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al mun.Bucuresti (curte imobil Legea 112/95)
HOT. 145 06/08/1998
HOTARIRE numar 145 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 145 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu ptr.constructie provizorie amplasata pe domeniul privat al mun.Bucuresti (curte imobil Legea 112/95)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

     privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

      provizorie amplasata pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

                      (curte imobil Legea nr.112/1995)

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasat in str.Avrig nr.52, sector 2, pe domeniul privat al municipiului Bucuresti (curte imobil Legea nr.112/1995).

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                               SECRETAR,

        Radu Florin Dumbraveanu             Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.145