Hotărârea nr. 144/1998

HOTARAREnr. 144 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 144 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amenajarea unui parc public pe un teren ce trece din dom.privat in dom.public al mun.Bucurest
HOT. 144 06/08/1998
HOTARIRE numar 144 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 144 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amenajarea unui parc public pe un teren ce trece din dom.privat in dom.public al mun.Bucurest

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

                privind aprobarea unui urbanistic de detaliu

                pentru amenajarea unui parc public ce trece

        din domeniul privat in domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul ary.20. lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

           

                                 Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amenajarea unui parc public in str.Garlei nr.2-6, sector 1, prin trecerea terenului din domeniul privat in domeniul public al municipiului Bucuresti.

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                             SECRETAR,

       Radu Florin Dumbraveanu             Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.144