Hotărârea nr. 142/1998

HOTARAREnr. 142 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 142 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - Str.Cpt.Av.Serbanescu
HOT. 142 06/08/1998
HOTARIRE numar 142 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 142 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - Str.Cpt.Av.Serbanescu

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

                  privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

                           Str.Cpt.Av.Serbanescu

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT:

 - Comisia de urbansim, lucrari publice si amenajarea teritorului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal "PUZ cu elemente de PUD Str.Cpt.Av.Serbanescu".

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA,

         Radu-Florin Dumbraveanu                 SECRETAR,

                                               Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.142