Hotărârea nr. 141/1998

HOTARAREnr. 141 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 141 din 08/06/1998 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal Intrarea Straulesti
HOT. 141 06/08/1998
HOTARIRE numar 141 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 141 din 08/06/1998

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal Intrarea Straulesti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

                            Intrarea Straulesti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic zonal in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic zonal "Modificare PUZ Intrarea Straulesti".

 

     Art.2- Prezenta hotarare modifica prevederile Hotararii C.L.M.B. nr.28/1997.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                Radu-Florin Dumbraveanu               SECRETAR,

                                                    Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.141