Hotărârea nr. 140/1998

HOTARAREnr. 140 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 140 din 08/06/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 140 06/08/1998
HOTARIRE numar 140 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 140 din 08/06/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de deataliu pentru

             constructii provizorii amplasate pe domeniul privat

                         al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obrinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbansim, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazxand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentului pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                SECRETAR,

          Radu Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.140

 

                        ANEXA LA HOT.140/06.08.1998

 

                                 T A B E L

       cu planurile urbanistice de detaliu pentru modernizari constructii

       provizorii amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii          Functiune           Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 2

1. PUD - Str.Fainari 82          extindere atelier         15/14/98   284/98

 

     SECTOR 4

1. PUD - Sos.Oltenitei 218      alee acces farmacie        5/2/98     285/98

================================================================================

 

        ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                BUCURESTI,                         SEF SERVICIU,

              arh.Adrian Bold                 arh.Alexandra Fagarasanu