Hotărârea nr. 139/1998

HOTARAREnr. 139 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 139 din 08/06/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 139 06/08/1998
HOTARIRE numar 139 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 139 din 08/06/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

            privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

          pentru constructii definitive amplasate pe domeniul public

                           al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentului pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                    Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe teren domeniul public al municipalitatii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA,

                                                   SECRETAR,

         Radu Florin Dumbraveanu                Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.139

 

                         ANEXA LA HOT.NR.139/06.08.1998

 

                                  T A B E L

         cu planurile urbanistice de detaliu cu constructii definitive

                    pe terenul public al municipalitatii

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii           Functiune          Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

     SECTOR 1

1. Piata Presei Libere -       inlocuire iluminat public 3CA13/1/98   272/98

   Aleea Privighetorilor

 

     SECTOR 6

2. Pasaj Lujerului             imbunatatire conditii     3CA9/6/98    276/98

                               circulatie

================================================================================

         ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                BUCURESTI                           SEF SERVICIU,

            arh.Adrian Bold                      arh.Maria Rodeanu