Hotărârea nr. 138/1998

HOTARAREnr. 138 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 138 din 08/06/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti
HOT. 138 06/08/1998
HOTARIRE numar 138 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 138 din 08/06/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

             privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

         pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al

                           municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, lit."m" si art.28 (2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile ce reprezinta domeniul privat al municipiului Bucuresti vro face obiectul concesionarii, conform legii.

     Art.3- Durata concesionarii terenurilor mentionate la art.1, se stabileste pe o perioada de 49 de ani pentru functiuni de comert, prestari servicii, alimentatie publica etc. si de 49 de ani pentru locuinte si anexe gospodaresti.

     Art.4- Conditiile de plata si celelalte obligatii ale partilor se vor stabili prin contractul de concesiune, ce se va perfecta intre parti.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                                               SECRETAR,

           Radu-Florin Dumbraveanu           Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.138

 

                             T A B E L

             cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii

              definitive domeniul privat al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt. Denumirea lucrarii       Functiune               Aviz CTUAT  Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

                       ANEXA NR.1

     SECTOR 1

1. modernizare P-ta Domenii      piata agroalimentare    3CA9/8/98   313/98

 

     SECTOR 3

2. Str.Dr.I.Barasch              ext.incinta Teatrul     17M2/2/98   263/98

   S= 535 mp                     Evreiesc de Stat

 

     SECTOR 4

3. Str.Cluceru Udricani          constructie Biserica    19M2/1/98   309/98

   S= 5600 mp                    Sf.Vineri

4. Str.Justitiei nr.22           imobil/loc.             20M2/1/98   280/98

   S= 330 mp

 

     SECTOR 5

5. Bd.Regina Maria               loc.+birouri           16M1/1/98    278/98

6. Cal.Ferentari-Sos.Salaj       statie distributie     3CA11/1/98   283/98

   S=1800 mp                     carburanti SHELL

7. Str.Alexe Vitzu               dotari birouri         3CA11/4/98   308/98

   S= 3612 mp                    F.C.National

 

                     ANEXA NR. 2

 

     SECTOR 3

1. PUD - Str.Dristor langa       microcentre comerc.   17/30/98     189/98

   statie metrou                 zona I si II

 

     SECTOR 6

1. PUD - Str.Castranova 27-39    locuinte S= 1180 mp   16/27/98       ?

================================================================================

 

   ARH.SEF AL MUNICIPIULUI

         BUCURESTI                        SEF SERVICIU,

    arh.ARDIAN BOLD                   arh.ALEXANDRINA