Hotărârea nr. 136/1998

HOTARAREnr. 136 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 136 din 08/06/1998 privind programul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, cu finantare partiala din imprumuturi externe
HOT. 136 06/08/1998
HOTARIRE numar 136 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 136 din 08/06/1998

privind programul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, cu finantare partiala din imprumuturi externe

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                               HOTARARE

           privind programul de reabilitare a sistemului de termoficare

     din municipiul Bucuresti, cu finantare partiala din imprumuturi externe

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Departamentului Servicii Publice si a Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996 si tinand seama de O.G. nr.22/1998, pentru rectificarea Acordului de imprumut intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice privind finantarea Proiectului de Reabilitare si Modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."c", "e" si "g" si art.28 din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

     Art.1- Se aproba programul, lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, in valoare totala de 70.500.000 ECU din care suma de 45.000.000 ECU (63,8% din valoarea intregului program) va fi asigurata printr-un imprumut BEI (35.000.000 ECU) si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei (10.000.000 ECU).

     Art.2- Se aproba finantarea programului in proportie de 8% (5,6 milioane ECU) de la bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti si 3,4% ( 2,4 milioane ECU) din surse proprii ale RADET. Dieferenta de 17.500.000 ECU (24,8%) din valoarea totala urmeaza sa se asigure din bugetul de stat conform Acordului de subimprumut.

     Art.3- Se aproba esalonarea cotei de participare la finantare a Consiliului General al municipiului Bucuresti de 5,6 milioane ECU astfel:

     1998 - 0,009 milioane ECU

     1999 - 3,294 milioane ECU

     2000 - 2,339 milioane ECU

     Aceste sume vor fi prevazute in bugetele anuale ale Consiliului General al municipiului Bucuresti.

     Art.4- Se aproba esalonarea cotei de participare la finantare a Regiei de Transport si Distributie a Energiei Termice Bucuresti, astfel:

     1998 - 0,349 milioane ECU

     1999 - 1,555 milioane ECU

     2000 - 0,458 milioane ECU

     Aceste sume vor fi cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli anuale ale Regiei de Transport si Distributie a Energiei Termice Bucuresti.

     Art.5- Se aproba losta obiectivelor cuprinse in Programul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, cu finantare partiala din imprumuturi BEI si Fondul de Dezvoltare Sociala a Consiliului Europei conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.6- Se avizeaza indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.7- Consiliul General al municipiului Bucuresti garanteaza fata de Ministerul de Finante restituirea imprumuturilor contractate cu BEI si Fondul de Dezvoltare Sociala a Consiliului Europei si transmise pentru utilizarea Regiei de Transport si Distributie a Energiei Termice Bucuresti, pentru executia lucrarilor de investitii cuprinse in program.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA,

                                                 SECRETAR,

            Radu-Florin Dumbraveanu         Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr.136

 

                    ANEXA LA HOT.136/06.08.1998

 

                 CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

              TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

       "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"

 

TITULAR: CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR: REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI(RADET)

AMPLASAMENTUL: In intravilanul municipiului Bucuresti

OBIECTIVELE DE INVESTITII:

     A. "Modernizare retele termice si puncte termice aferente ansamblului

         Berceni-Giurgiu, municipiul Bucuresti".

     B. "Modernizare retea de termoficare magistrala II Vest, municipiul

         Bucuresti".

     C. "Modernizare retele termice si puncte termice aferente ansamblului

         Berceni - Oltenita, municipiul Bucuresti".

     D. "Modernizare retea de termoficare magistrala I Sud, municipiul

         Bucuresti".

   - INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

- valoarea totala a investitiei                  mii lei         402.435.000

   (in preturi decembrie 1996)

            din care:

- constructii - montaj                           mii lei         309.067.000

   - ESALONAREA INVESTITIEI:

- anul I                                         mii lei         137.459.000

                                                      mii lei        100.887.000

- anul II                                        mii lei         158.876.000

                                                      mii lei        128.821.000

- anul III                                       mii lei         106.100.000

                                                      mii lei         79.359.000

 

- Capacitati: debit termic total                         Gcal/h      1.153,06

              retele termice termoficare (traseu)        Km          20.962

              retele termice secundare (traseu)          Km          83,7

- Durata de realizare a investitiei                      luni        24

- Costuri totale anuale de productie                     mii lei     61.449.541

- Volumul anual de energie termica distribuita           Gcal/an     2.751.824,2

- Costul energiei termice (distribuite)                  lei/Gcal    22.330

- Profit net anual                                       mii lei     3.072.477

- Rata profitului net                                    %           5

- Valoarea anuala a amortismentelor                      mii lei     17.297.746

- Durata de recuperare a investitiei din

  profit net + amortismente                              ani         20

 

     DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

     Durata de realizare a investitiei se va stabili prin contracte de imprumut conform Ordonantei nr.22/1997.

 

     FINANTAREA INVESTITIEI

     Finantarea investitiei urmeaza a se realiza in conditiile acordului de imprumut incheiat cu Banca de Investitii si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei.