Hotărârea nr. 135/1998

HOTARAREnr. 135 din 1998-08-06 HOTARIRE numar 135 din 08/06/1998 privind repartizarea pe bugete componente a sursei totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1998
HOT. 135 06/08/1998
HOTARIRE numar 135 din 08/06/1998

HOTARIRE numar 135 din 08/06/1998

privind repartizarea pe bugete componente a sursei totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

        privind repartizarea pe bugete componente a surselor totale ale

            bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1998

 

     Analizand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si aportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata si a Legii bugetului de stat pe anul 1998, (Legea nr.109/1998);

     In temeiul prevederilor art.20, lit."e", art.28(3), art.77 si ale art.93 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

   

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si respectiv in bugetul propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti, sunt cele prevazute in anexa nr.1.

     Art.2- Veniturile proprii ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente - bugetele comisiilor locale ale sectoarelor si bugetul propriu al C.G.M.B. - conform anexei nr.2

     Art.3- Sumele defalcate din impozitul pe salarii si transferurile de la bugetul de stat aprobate pentru municipiul Bucuresti prin Legea bugetului de stat se repartizeaza pe sectoarele municipiului Bucuresti si Consiliului General al municipiului Bucuresti potrivit anexei nr.3.

     Art.4- Primarii sectoarelor 1 - 6 si primarul general vor intocmi si prezenta spre aprobare consiliilor proiectele bugetelor proprii, in limita surselor totale rezultate pentru fiecare buget din sumele din impozitul pe salarii si transferurile de la bugetul de stat alocate potrivit anexei nr.3 si evaluarea incasarilor din veniturile proprii repartizate conform art.2.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                                                     SECRETAR,

               Radu Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.08.1998

Nr. 135

                                   ANEXA NR.1 LA HOT.NR.135/06.08.1998

 

        Categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele

               Consiliilor Sectoarelor si in bugetul propriu al

          Consiliului General al municipiului Bucuresti pe nul 1998

 

     VENITURI

     A. La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

      - Realizarile din sursele proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea nr.109/1998 (Legea bugetului de stat) ce se incaseaza prin organele fiscale organizate la nivelul sectoarelor (Administratiile financiare de sector), dupa efectuarea varsamintelor la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, din sursele repartizate acestuia conform anexei 2;

     - Sumele fixe din cotele din impozitul pe salarii prevazute in Anexa nr.3;

     - Cotele din transferul pentru investitii prevazute in Anexa nr.3

 

     B. La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     - Realizarile din sursele proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea nr.109/1998 ce se incaseaza prin organele fiscale organizate la nivelul municipiului (Directia generala a Finatelor Publice si Controlului Financiar de Stat);

     - Incasarile din sursele prevazute de Legea nr.109/1998 pentru bugetele locale ce se realizeaza prin organele fiscale din sectoare si se varsa la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti potrivit anexei 2;

     - Cota din sumele din impozitul pe salarii potrivit Anexei 3;

     - Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea protectiei sociale conform Anexei 3;

     - Transferuri de la bugetul de stat pentru investitii conform Anexei 3;

     - Transferuri pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, conform Anexei nr.3.

 

     CHELTUIELI

     A. La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

     - Autoritati executive: cheltuieli curente si de capital;

     - Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati de sub autoritatea Consiliilor sectoarelor si pentru alte actiuni, in competenta de finantare a autoritatilor locale, prevazute de actele normative specifice.

     - Asistenta sociala: cheltuieli ("transferuri") pentru plata ajutoarelor si indemnizatiilor prevazute de Legea nr.67/1995; cheltuieli aferente serviciului public specializat pentru protectia copilului in dificultate, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998;

     - Servicii de dezvoltare publica si locuinte: cheltuieli curente si de capital specifice obiectului de activitate al Administratiei Domeniului Public; cheltuieli de capital pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare (extinderi retele) precum si modernizari strazi; alte cheltuieli specifice;

     - Alte actiuni: cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor locale aferente functionarii Centrelor militare de sector si Comandamentelor de Protectie Civila ale sectoarelor; alte cheltuieli prevazute de lege;

     - Fond de rezerva bugetara.

 

     B. La bugetul propriu al Consiliul General al Municipiului Bucuresti

     - Autoritatile executive: cheltuieli curente si de capital;

     - Invatamant: cheltuieli de intretinere si gospodarie, reparatii curente si capitale pentru unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti, subordonate Ministerului Invatamantului, prin Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti;

     - Sanatate: cheltuieli materiale si servicii, cu exceptia medicamentelor si materialelor sanitare, pentru cresele din Municipiul Bucuresti apartinand Ministerului Sanatatii, prin Directia Sanitara a Municipiului Bucuresti; drepturile donatorilor de sange; alte cheltuieli prevazute de lege;

     - Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati de cultura de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pentru alte actiuni de cultura in competenta de finantare a autoritatilor locale, potrivit prevederilor actelor normative specifice;

     - Asistenta sociala: cheltuieli curente si de capital pentru unitatile de asistenta sociala de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cheltuieli pentru alte actiuni si activitati de asistenta sociala in competenta de finantare a autoritatilor locale ( altele decat cele ce se finanteaza de la bugetele sectoarelor);

     - Servicii si dezvoltare publica si locuinte: cheltuieli curente si de capital, subventii pentru diferente de pret la energia termica livrata populatiei, alte cheltuieli specifice in competenta autoritatii publice locale; transferuri la fondul special pentru salubritate si fondul special pentru igienizare;

     - Transporturi si comunicatii: cheltuieli de capital si subventii pentru transportul urban in comun de calatori;

     - Alte actiuni: cheltuieli curente si ce capital in sarcina de finantare a autoritatilor locale aferente functionarii Centrului Militar Municipal si Comandamentului de Protectie Civila Municipal; alte cheltuieli prevazute de lege;

     - Fond de rezerva bugetara.

 

                          ANEXA NR.2 LA HOT.NR.135/06.08.1998

 

           Repartizarea pe bugete componente a surselor (veniturilor)

             proprii ale bugetului local al municipiului Bucuresti

                              pe anul 1998

 

C.G.M.B. = bugetul propriu al C.G.M.B.

Sectoare = bugetele Consiliilor sectoarelor

================================================================================

Cod              Denumirea                      Venituri ce se   Venituri ce se

indicator      indicatorilor                    incaseaza prin   incaseaza prin

                                                   D.G.F.P.     Adm.Fin.sectoare

================================================================================

        VENITURI TOTAL

4802    VENITURI PROPRII

0002    I. VENITURI CURENTE

0003    A. VENITURI FISCALE

0004    A1.IMPOZITE DIRECTE

0102    IMPOZITE PE PROFIT                          CGMB

0302    IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

30201   Impozitul pe veniturile liber profesionistilor,

        meseriasilor si ale altor persoane fizice

        independente si asociatii familiale           *         CGMB/Sectoare 1)

30202   Impozitul pe cladiri si terenuri de la

        persoane fizice                               *         Sectoare

30203   Taxe asupra mijloacelor de transport detinute

        de persoane fizice                            *         Sectoare

30204   Impozitul pe veniturile din inchiriei, locatii

        de gestiune, subinchiriei si arendari         *         Sectoare

30205   Impozitul pe veniturile obtinute din drepturi

        de autor si cele cuvenite inventatorilor si

        inovatorilor                                  CGMB      CGMB

30206   Impozitul pe veniturile din dobanzi           CGMB      CGMB

30207   Impozitul pe veniturile obtinute din premii

        si castiguri in bani sau natura               CGMB      CGMB

30208   Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

        nesalarizate                                  CGMB      CGMB

30230   Alte impozite si taxe de la populatie         CGMB      Sectoare

402     TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR

        PROPRIETATE DE STAT                           CGMB      CGMB

502     IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA

        PERSOANE JURIDICE                             CGMB      CGMB

602     TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

        DETINUTE DE PERSOANELE JURIDICE               CGMB      CGMB

802     ALTE IMPOZITE DIRECTE                         CGMB      CGMB

80230   Alte incasari din impozite directe            CGMB      Sectoare

1300    A2. IMPOZITE DIRECTE

1502    IMPOZITUL PE SPECTACOLE                       CGMB      CGMB

1702    ALTE IMPOZITE INDIRECTE     

170213  Alte taxe de timbru                           CGMB      Sectoare

170230  Alte incasari din impozite indirecte          CGMB      Sectoare

200     B. VENITURI NEFISCALE

2102    VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

210206  Alte venituri privind circulatia pe drumurile

        publice                                       CGMB      CGMB

210212  Varsaminte din disponibilitatile institutiilor

        publice si activitatilor autofinantate        CGMB      CGMB/Sectoare 2)

210214  Contributii datorate de persoanele beneficiare

        ale serviciilor cantinelor de ajutor social   CGMB      CGMB

210230  Alte venituri de la institutiile publice      CGMB      CGMB/Sectoare 2)

2202    DIVERSE VENTURI                              

220202  Venituri din recuperarea cheltuielilor de

        judecata, imputatii si desbagubiri            CGMB      CGMB/Sectoare 2)

220203  Venituri din amenzi si alte sanctiuni,

        aplicate potrivit dispozitiilor legale        CGMB      CGMB/Sectoare 3)

220205  Restituiri de fonduri din finantarea bugetara

        locala a anilor precedenti                    CGMB      CGMB/Sectoare 2)

220207  Venituri din concesiuni                       CGMB      CGMB

220212  Incasari din valorificarea bunurilor

        confiscate potrivit legii                     CGMB      CGMB/Sectoare

220230  Incasari din alte surse                       CGMB      Sectoare

3000    VENTURI DIN CAPITAL

3002    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

        ALE STATULUI  

300201  Venituri din valorificarea unor bunuri ale

        institutiilor publice                         CGMB      CGMB/Sectoare 2)

300203  Venituri din vanzarea locuintelor construite

        din fondurile statului                        CGMB      *

300204  Venituri din privatizare                      CGMB      CGMB

================================================================================

1) La CGMB numai impozitul forfetar pentru activitatea de taximetrie

2) In raport de subordonarea institutiei si/sau bugetul de la care aceasta

   este finantata

3) La sectoare numai cele aferente contraventiilor constatate de primarii

   sectoarelor sau persoanele imputernicite de acestia

 

                               ANEXA NR.3 LA HOT.NR.135/06.08.1998

 

                               REPARTIZAREA

          pe bugete componente a sumelor din impozitul pe salarii si a

      transferurilor de la bugetul de stat aprobate pentru bugetul local al

                      municipiului Bucuresti pe anul 1998

 

                                                              - mii lei -

================================================================================

     Indicatori                     Total                   din care:

                                  Municipiu          Buget            Bugete

                                                    C.G.M.B.         Sectoare

================================================================================

SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

SALARII                           557290000        519590000        37700000

- trimestrul I                    176718213        170568213         6150000

- trimestrul II                   178377293        174177293         4200000

- trimestrul III                   80000000         66950000        13050000

- trimestrul IV                   122194494        107894494        14300000

 

TRANSFER PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI

SOCIALE A POPULATIEI PENTRU ENERGIA

TERMICA SI TRANSPORTUL URBAN DE

CALATORI                          945453000        945453000               0

- trimestrul I                    250000000        250000000               0

- trimestrul II                   200901828        200901828               0

- trimestrul III                  230000000        230000000               0

- trimestrul IV                   264551172        264551172               0

 

PENTRU TRANSFER INVESTITII        530165000        470165000        60000000  

- trimestrul I                    132800000        132800000               0

- trimestrul II                   121816912        119415912         2401000

- trimestrul III                  180000000        157500000        22500000

- trimestrul IV                    95548088         60449088        35099000

 

TRANSFER PENTRU INVESTITII PARTIAL

DIN IMPRUMUTURI EXTERNE            39947974         39947974               0

- trimestrul I                      1222274          1222274               0

- trimestrul II                     4284700          4284700               0

- trimestrul III                   20237000         20237000               0

- trimestrul IV                    14204000         14204000               0

================================================================================

NOTE:

1. La repartizarea sumelor din impozitul pe salarii si a transferurilor s-a avut in vedere un nivel orientativ total al veniturilor proprii de 775200000 mii lei pe bugete componente, corespunzator surselor din anexa 1, astfel:

                                  755200000        601900000       153300000

2. In bugetul fiecarui sector se vor cuprinde la cheltuieli cel putin 2,0

miliarde lei pentru reparatii strazi

 

                     REPARTIZAREA (partea a 2-a)

================================================================================

       Indicatori                            din care:

                       Sect.1    Sect.2    Sect.3    Sect.4    Sect.5   Sect.6

================================================================================

SUME DEFALCATE DIN

IMPOZITUL PE SALARII        0         0   5400000  13400000  7300000   11600000

- trimestrul I              0         0         0   1500000  2200000    2450000

- trimestrul II             0         0         0   3000000   800000     400000

- trimestrul III            0         0   2100000   4100000  2800000    4050000

- trimestrul IV             0         0   3300000   4800000  1500000    4700000

 

TRANSFER PENTRU ASIGURAREA

PROTECTIEI SOCIALE A POPULATIEI

PENTRU ENERGIA TERMICA SI

TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI 0       0         0         0        0          0

- trimestrul I              0         0         0         0        0          0

- trimestrul II             0         0         0         0        0          0

- trimestrul III            0         0         0         0        0          0

- trimestrul IV             0         0         0         0        0          0

 

TRANSFER PENTRU       3000000  10000000  11000000  11500000 13000000   11500000

INVESTITII

- trimestrul I              0         0         0         0        0          0

- trimestrul II        996000         0    580000         0   825000          0

- triemstrul III      1500000   3500000   4000000   4500000  4000000    5000000

- trimestrul IV        504000   6500000   6420000   7000000  8175000    6500000

 

TRANSFER PENTRU INVESTITII

PARTIAL DIN IMPRUMUTURI

EXTERNE                     0         0         0         0        0          0

- trimestrul I              0         0         0         0        0          0

- trimestrul II             0         0         0         0        0          0

- trimestrul III            0         0         0         0        0          0

- trimestrul IV             0         0         0         0        0          0

================================================================================

NOTE:

1. La repartizarea sumelor din impozite pe salarii si a transferurilor s-a avut

in vedere un nivel orientativ total al veniturilor proprii de 775200000 mii lei

iar pe bugete componente, corespunzator surselor din anexa 1, astfel:

                     47800000  28900000  24700000  17000000  16200000  18700000