Hotărârea nr. 127/1998

HOTARAREnr. 127 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 127 din 07/02/1998 privind darea in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, a unui teren situat in zona Sos.Colentina - Str.Maior Bacila
HOT. 127 02/07/1998
HOTARIRE numar 127 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 127 din 07/02/1998

privind darea in folosinta gratuita pe termen de 49 ani, a unui teren situat in zona Sos.Colentina - Str.Maior Bacila

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

          privind darea in folosinta gratuita, pe termen de 49 ani,

                 a unui teren in suprafata de 35.000 mp

             situat in zona Sos.Colentina - Str.Maior Bacila

         necesar realizarii unor obiective de utilitate publica

       (complex comercial multifunctional si sediu administrativ)

          conform PUD aprobat prin Hotararea CGMB nr.78/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si referatul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", ale art.28(2) si ale art.77 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, Consiliului Loca; sector 2 Bucuresti terenul in suprafata de 35.000 mp, identificat potrivit planului cadastral scara 1:2000 vizat spre neschimbare din Sos.Colentina intersectie cu str.Maior Bacila, in vederea realizarii, in conditiile legii, a unor obiective de utilitate publica (complex comercial multifunctional si sediu administrativ) conform planului PUD aprobat prin Hotararea CGMB nr.78/1998.

     Art.2- Schimbarea destinatiei terenului sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data prezentei hotarari atrage, de drept, incetarea dreptului de folosinta a acestuia.

     Art.3- Pentru terenul indicat la art.1, se aproba exercitarea de catre Consiliul local sector 2 Bucuresti a prevederilor art.20, lit."H" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           SECRETAR GENERAL,

            Radu Florin Dumbraveanu            Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.127