Hotărârea nr. 126/1998

HOTARAREnr. 126 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 126 din 07/02/1998 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.97 din 28 mai 1998
HOT. 126 02/07/1998
HOTARIRE numar 126 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 126 din 07/02/1998

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.97 din 28 mai 1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

        privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.97 din 28 mai 1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul prevederilor art.84(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

            Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Articol unic - Se modifica prevederile art.1 din Hotararea C.G.M.B. nr.97 din 28 mai 1998, care va avea urmatoarea redactare:

     "Art.1- Se concesioneaza pe termen de 99 de ani, in conditiile legii, Consiliului Local al sectorului 2 Bucuresti, terenul in suprafata de 257,142 mp, situat in zona Tei Toboc, destinat realizarii de utilitati publice si locuinte, teren identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare."

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR GENERAL,

         Radu Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.126