Hotărârea nr. 124/1998

HOTARAREnr. 124 din 1998-07-02 HOTARIRE numar 124 din 07/02/1998 privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.45/1998
HOT. 124 02/07/1998
HOTARIRE numar 124 din 07/02/1998

HOTARIRE numar 124 din 07/02/1998

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.45/1998

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                              BUCURESTI

 

                              HOTARARE

           privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.45/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Economic si Departamentului Servicii Publice;

     In conformitate cu dispozitiile Legilor nr.15/1990 si nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, Ordonata de Urgenta a Guvernului nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor automome;

     Vazand hotararea Consiliului de administratie a S.C. DRUPO S.A. din 15 iulie 1997;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g" si "h" si ale art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Articol unic - Hotararea C.G.M.B. nr.45/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

     "Art.1- Se majoreaza capitalul social al S.C.DRUPO S.A. de la 12.651.000 mii lei la 17.294.000 mii lei, reprezentand valoarea patrimoniului aflat in administrare, reevaluat conform Raportului de expertiza, incluzand si valoarea Statiei de aditivare "MARINI".

      Art.2- Se aproba modificarea si completarea Statutului S.C.DRUPO S.A. Statutul actualizat constituie anexa nr.1 la prezenta hotarare.

     Art.3- Terenurile pe care functioneaza subunitatile societatii, mentionate in anexa nr.2, se concesioneaza pe 49 de ani, in conditiile legii.

     Art.4- Cladirea sediu din str.General Florescu nr.8, sector 3, se inchiriaza S.C.DRUPO S.A., in conditile legii.

     Art.5- Adunarea General a Actionarilor si Consiliul de Administratie al S.C.DRUPO S.A. vor inainta spre aprobare Consiliului General al municipiului Bucuresti in termen de 3 luni de la adopta prezentei hotarari "Programul si strategia de privatizare a societatii", in raport cu noile reglementari legale privind procesul de privatizare in Romania.

     Art.6- La data prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator hotararea C.L.M.B. nr.93/1996 si isi inceteaza valabilitatea orice acte normative ce contravin prezentei hotarari".

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,             SECRETAR GENERAL,

       Radu-Florin Dumbraveanu              Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 02.07.1998

Nr.124

 

                                ANEXA NR.1 LA HOT.NR.124/02.07.1998

 

             ACT CONSTITUITIV - STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE

                             "DRUPO S.A. 

 

                          CAPITOLUL I

 

     DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL FIRMA

     Art.1- Denumirea Societatii

     Denumirea societatii este Societatea Comerciala "DRUPO" S.A.

     In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alet acte emanand de la societate, denumirea unitatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "Societate pe Actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, sediul si de  numarul de inregistrare la Registrul Comertului.

 

     Art.2- Forma juridica a sociatetii

     Societatea Comerciala "DRUPO" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta societate comerciala isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului statut.

 

     Art.3- Sediul societatii

     Sediul societatii "DRUPO" S.A. este in Romania, Bucuresti, Str.G-ral Florescu nr.8, sector 3.

     Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

     Societatea "DRUPO" - S.A. poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, depozite, puncte de lucru situate in alte localitati si strainatate.

 

     Art.4- Durata societatii

     Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

 

                          CAPITOLUL II

 

     Art.5- Obiectul de activitate al societatii

     Obiectul de activitate al societatii il constituie:

     - executarea de lucrari noi, modernizari, reparatii si intretinerea drumurilor, podurilor si pasajelor, independent sau in cooperare cu alte societati, sub diverse forme;

     - producerea, asternerea si comercializarea mixturilor asfaltice, betoanelor, mortarelor si prefabricatelor din beton;

     - proiectarea, amenajarea si executarea de constructii civile si industriale;

     - activitati de proiectare, producere si executare de lucrari dendrofloricole si comercializarea produselor rezultate;

     - desfasoara activitati de import-export in scopul realizarii obiectivului de activitate;

     - lucrari de proiectare, amenajarea si intretinere spatii verzi:

           - marcaje auto;

           - lucrari de proiectare si amenajari stradale;

     - lucrari de proiectare, confectionare si comercializare mobilier stradal;

     - activitati diverse de gospodarie comunala;

     - studii de fezabilitate si consultanta in domeniile de activitate;

     - prestari servici si service in domeniile de activitate mai sus mentionate

     - constructii si amenajari necesare comercializarii diverselor produse si materiale de constructii, in cooperare cu alte societati pe terenurile concesionate.

 

                            CAPITOLUL III

 

                     CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

 

     Art.6- Capitalul social

     Capitalul social este in natura, avand valoare de 17.294.000 mii lei, stabilit prin reevaluare la 30.09.1997, impartit in 172.940 actiuni nominative in valoare de 100.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.

     Capitalul social este integral subscris de Consiliul General al municipiului Bucuresti in caliatte de actionar unic si varsat in intregime.

     Actiunile sunt indivizibile si de valoare egala.

     Capitalul social este detinut integral de Consiliul General al municipiului Bucuresti, ca actionar unic, pana la transmitetea actiunilor proprietatea C.G.M.B. catre terte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

     Actiunile nominative sunt inscrise in contul societatii.

     Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele Consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii comerciale.

 

     Art.7- Reducerea sau majorarea capitalului social

     Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

     Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotararea adunarii generale a actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie.

 

     Art.8- Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

     Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.

     Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

     Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

     Obligatiile societatii comerciale sunt garantate cu capital social al acestuia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

     Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau asupra cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut.

 

     Art.9- Cesiunea actiunilor

     Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

     Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau intre terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

 

     Art.10- Pierderea actiunilor

     In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie, din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

 

                               CAPITOLUL IV

                  ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

 

     Art.11- Atributii

     Adunarea generala a actionarilor va fi desemnata de catre C.G.M.B. si va fi formata din trei persoane.

     Hotararile Adunarii generale a actionarilor privind patrimoniul societatii si modificarea capitalului social vor fi supuse aprobarii C.G.M.B.

     Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

     Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a) aproba structura organizatorica a societatii comerciale si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie.

b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, ii descarca de activitate si ii revoca.

c) stabileste salarizarea persoanlului angajat, in functie de studii si de munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazuta de lege.

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.

e) se pronunta asupra gestiunii administratorilor.

f) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii comerciale.

g) examineaza, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor; aproba repartizarea profitului conform legii.

h) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor.

     Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a) hotaraste cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii.

b) hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social.

c) hotaraste cu privire la modificarea satatutului, la transformarea formei juridice a societatii comerciale, precum si la mutarea sediului.

d) hotaraste cu privire la fuziunea, devizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia.

e) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si devidende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.

f) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societatii comerciale.

g) hotaraste emisiunea de obligatiuni.

h) hotaraste in orice alte probleme privind societatea comerciala pentru care potrivit legii, este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

 

     Art.12- Convocarea adunarii generale a actionarilor

     Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.

     Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, la doua luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.

     Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii comerciale.

     Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita, cu respectarea prevederilor legale.

     Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

     Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

     Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.

 

     Art.13- Organizarea adunarii geneale a actionarilor

     Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul socal, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

    Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

     Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie , iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte.

     Presedinele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale a actionarilor, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii generale.

     Procesul verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

     La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi implicati si reprezentantii sindicatului si/sau ai salariatilor care nu sunt membrii de sindicat.

 

     Art.14- Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

     Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

     La propunerile persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau preprezentati, care detin cel putin o patrime din capitalul social, se va decide ca votul sa fie secret.

     Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

     Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

 

     Art.15- Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatii comerciale avand ca unic actionar Consiliul General al municipiului Bucuresti ca organ al administratiei publice locale, interesele acestuia vor fi reprezentate de trei imputerniciti mandatati de Consiliul General al municipiului Bucuresti.

 

     Art.16- Organizarea societatii comerciale

     Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 7 administraori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionar.

     Cand se creaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant, va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului precedesorului sau.

     Componenta consiliului de administratie se stabileste de adunarea generala a actionarilor.

     Consiliul de administratie va alege dintre membrii sai un presedinte care este si directorul general al societatii. Primarul General al Capitalei, va aviza desemnarea presedintelui consiliului de administratie. In ceeasi sedinta, consiliul de administratie va alege dintre membrii sai si un vicepresedinte.

     Consiliul de administratie se intruneste in sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara cestuia.

     Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezenta a cel putin jumatate din nuamrul membrilor consiliului de administratie iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

     Dezbaterile consiliului de administraie au loc conform orinei de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un Registru sigilat si parafat al presedintelui consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

     Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai, unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

     In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie pe baza si in limitele imputernicirilor date la adunarea actionarilor sau, in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte. Cel care reprezinta societatea comerciala semneaza actele care o angajeaza fata de terti.

     Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

     Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

     Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau din abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la prevederile prezentului statut sau gresei in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

     Sunt incompatibile cu alitatea de membru in consiliul de administratie pesoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, personal, rudele sau afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societatile comerciale cu capital privat, cu acelasi profil, sau care sunt in relatii comerciale directe.

     Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

 

     Art.17- Atributiile consiliului de administratie

     Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a) negociaza si incheie contratul de management cu managerii sau cu echipa manageriale, desemnati castigatori ai concursului de selectie;

b) angajeaza si concediaza persoanlul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;

c) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii comerciale pe compartimente;

d) aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

e) aproba operatiunile de cumparare si de vanare de bonuri potrivit competentelor acordate;

f) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);

g) stabileste tactica si startegia de marketing;

h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;

i) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societatii comerciale pe anul in curs;

j) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea geneala a actionarilor.

 

     Art.18- Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membrii alesi dintre administratori, fixandu-se in acelasi timp si remuneratia.

     Presedintele consiliului de administratie este si director general, in care  calitate conduce si comitetul de directie.

     Deciziile Comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

     Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a Consiliului de Administratie, registrul sau de deliberari.

     In Comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

     Consiliul de administratie poate oricand revoca persoanele numite in Comitetul de directie.

 

                             CAPITOLUL VI

                 CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII COMERCIALE

 

     Art.19- Cenzorii

     Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de trei cenzori. Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.

     Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti care ii vor inlocui pe cenzorii titulari.

     Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

     Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii geneale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;

d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau modificare a prezentului statut si a obiectului de activitate al societatii comerciale.

     Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sa faca, in fiecare luna si inopinant, inspectii si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societatii comerciale sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;

b) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare ale actionarilor, putand cere sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe considera necesare;

c) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;

d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si lichidatori.

     Cenzorii se intrunesc la sediul soeictatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

     Cenzorii pot convoca adunarea geneala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar, pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

     Atributiile cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

     Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

    Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art.16 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei ce sunt afini pana la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administrator sau de la societatea comerciala.

 

                            CAPITOLUL VII

                   ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

 

     Art.20- Exercitiul financiar

     Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.

 

     Art.21- Personalul societatii comerciale

     Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor.

     Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al societatii comerciale.

     Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.

     Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.

     Drepturile si obligatiile persoanlului societati comerciale sunt stabilite de catre consiliul de administratie sau de catre directorul general al acesteia.

 

     Art.22- Amortizarea mijloacelor fixe

     Amortizarea mijloacelor fixe corporale si necorporale din patrimoniul societatii comerciale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit prin lege si aporbat de adunarea generala a actionarilor.

 

     Art.23- Evidenta contabila si bilantul contabil

     Societatea comerciala va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

 

     Art.24- Calculul si repartizarea profitului

     Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

     Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

     In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotarari in consecinta.

     Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu raportul de capital si in limita capitalului social subscris.

 

     Art.25- Societatea comerciala tine, prin grija administratorilor si respectiv a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

 

                             CAPITOLUL VIII

         MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

 

     Art.26- Modificarea formei juridice

     Modificarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

     In perioada in care Consiliul General al municipiului Bucuresti este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatati sa reprezinte intersesele capitalului organului administratiei publice locale.

     Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate cerute la infintarea societatilor comerciale.

 

     Art.27- Dizolvarea societatii comerciale

     Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii comerciale;

b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii comerciale;

c) declararea nulitatii societatii comerciale;

d) hotararea adunarii generale a actionarilor;

e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii comerciale;

f) deschiderea procedurii lichidarii juridice;

g) in cazul si conditiile prevazute de art.110 din Legea nr.31/1990, cu modificarile ulterioare;

h) cand capitalul societatii se micsoreaza sub minimul legal;

i) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;

j) alte cauze prevazute de lege sau de statut.

 

     Art.28- Lichidarea societatii comerciale

     Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii juridice.

     Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se face in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

 

     Art.29- Litigii

     Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun, potrivt legii.

     Pentru solutionarea litigiilor dintre ele, societatiile comerciale pot apela si la arbitraj.

 

                              CAPITOLUL IX

                            DISPOZITII FINALE

 

     Art.30- Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, prevazute de Legea nr.31/1990, cu modificarile ulterioare

 

 

S.C."DRUPO" S.A.                            ANEXA NR.2 LA HOT.124/02.07.1998

 

                                L I S T A

                    Terenurile ce se concesioneaza de la

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

1. SOS.PANDURI NR.77                  S= 8843,70 mp      Statie de asfalt

   SECTOR 5

 

2. DRUMUL BERCENARILOR NR.2           S= 49532 mp        Statie de mixturi

   SECTOR 4                                              asfaltice

 

3. SOS.COLENTINA NR.464               S= 120000 mp       Statie de mixturi

   SECTOR 2                                              asfaltice

                                                         Statie de betoane

 

4. DRUMUL COOPERATIVEI NR.6-12        S= 8251,65 mp      Statie utilaje

   SECTORUL 5